НачалоКатегория

Блог

Какво представлява рециклирането на отпадъците?

Отпадъците са един от най-значимите проблеми, пред които е изправено човечеството. Ежедневното натрупване на боклуци води до непоправими щети върху здравето на хората и природата като цяло.  Ето защо призивът за опазване на околната среда в последните години е повсеместен, защото справянето с отпадъците изисква всеобщи усилия и може би промяна в начина на живот. ...

Полезни правила за ефективно събиране на отпадъците

Сметосъбирането е един най-важните аспекти на управлението на отпадъците. В крайна сметка, ако сме пропуснали събирането им, няма как да пристъпим към нито един от следващите етапи на процеса по тяхното ефективно транспортиране, съхранение (депониране), унищожаване, обезвреждане, рециклиране, нали така? Събиране на отпадъци – защо и как?   Всеки, който произвежда отпадъчни ресурси – домакинства,...

Къде се изхвърлят опасните отпадъци?

Кои отпадъци са опасни? Една част от отпадъците се определят като опасни, защото имат вредно въздействие върху хората и околната среда. Те може да са отровни, корозивни, инфекциозни или да съдържат подобни елементи. Опасните отпадъци може да са резултат както от  ежедневната битова дейност на населението, така и да са продукт на промишлеността.   Характерно за...

Кои отпадъци са опасни?

Опасните отпадъци представляват заплаха за баланса на екосистемите на земята,  а също и за здравето и живота на всички ни. Те се образуват в резултат на редица човешки битови и индустриални дейности. За да не застрашават околната среда, опасните отпадъци следва да бъдат обезвреждани по надлежния ред. За целта обаче те, разбира се, трябва да...

Какво представлява екологията?

Екологията е научнa дисциплинa, която обяснява взаимодействията между организмите и средата, в която те живеят. Тя изследва екосистемите на Земята и тяхната взаимовръзка. Нейното изучаване дава нови знания за живата природа, която е съвкупност от растителен и животински свят и всички останали организми.  На нашата планета животът съществува в сухоземната, водна, почвена и  организмовата среда....

Какво представлява класификацията на отпадъците?

Отпадъците са навсякъде около нас    Планетата буквално прелива от отпадъци, чиито източник са домовете, офисите, предприятията. Боклуците са резултат на разнообразните човешките дейности като в последните десетилетия дори говорим за космически отпадъци.  Еколозите предупреждават, че примерно с настоящите темпове на генериране на пластмаса, тя може да стане повече от рибата в моретата само след...

Какво представлява услугата в областта на екологията сектор Отпадъци?

В днешно време държавите по света сключват различни международни споразумения, целящи опазването на околната среда и предотвратяването на промените в климата. Управлението на отпадъците е важен аспект от тези мерки. По дефиниция то обхваща в себе си всички дейности от създаването на даден отпадък до неговата преработка и унищожаване или рециклиране. Отпадъкът се дели на...

Къде се изхвърлят опасните отпадъци?

Опасните отпадъци са неизменна част от живота и човешката дейност. Въпреки всички опити на научната общност тяхното производство би могло да бъде намалено, но не и напълно заменено на този етап. Затова е крайно необходимо да взимаме всички надлежни мерки за предотвратяването на вредното въздействие от тях и потенциалните инциденти, които могат да се случат...

Какво е инвестиционно предложение?

Понятието “инвестиционно предложение” е дефинирано в Закона за опазването на околната среда и неговите приложения. То представлява ключов етап от провеждането на Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС). В духа на допълнителните разпоредби, придружаващи текстовете на закона, това е предложение за реализация на строежни работи или изграждането на схеми или инсталации, или друг вид...

Цени за консултантски услуги в областта на екологията

Повечето български фирми досега са се опитвали сами да създават и имплементират екологичната си политика. Дотук това бе сравнително лесно изпълнимо най-вече защото екологичните регулации у нас се свеждаха до това бизнесът да плаща таксите си за смет редовно. Вече в днешно време това едва ли би могло да се нарече достатъчно, особено в някои...