Консултации

Основната специализация на нашата фирмата са:

 • Консултации по всички компоненти на околната среда и факторите на въздействие и изготвяне на изискващата се от държавните органи документация, което да Ви гарантира, че ще покриете всички нормативните изисквания иче ще реализирате своя проект успешно 
 • Одитиране и изготвяне на подробни доклади за осъществяваните от Вашата фирма дейности в съответствие свсички изисквания на екологичното законодателство 
 • Консултантски услуги по превоз на опасни товари по шосе, съгласно изискванията на АДР от класове : 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9.
 • Консултантски услуги относно нормативните изисквания в областта на управление на отпадъците и опазване на околната среда
 • Консултантски услуги относно определен бизнес-проект или преструктуриране
 • Административно и правно обслужване и помощ в случай наустановени нарушения
 • Абонаментно обслужване и осигуряване на съответствие на извършващите се на обекта Ви дейности с изискванията на законодателството, текущо водене на документация, отчетност и кореспонденция и присъствие при проверки от страна на контролния орган – Министерство на околната среда и водите, РИОСВ (регионални инспекции по околна среда и водите) и БД (басейнови дирекции), общини и др.

Ние Ви консултираме и подготвяме всички необходими документи за легализиране на Вашата дейност или проект в следните направления:

1.Направление отпадъци:

Около нас непрекъснато се генерират отпадъци – от бита, масово разпространени отпадъци, строителни отпадъци, опасни отпадъци, производствени отпадъци, отпадъци от черни и цветни метали и много други.

За всички тях Закона за управление на отпадъците, Закона за опазване на околната среда и подзаконовите нормативни актове в тази област изискват определен начин на управление, според вида и характеристиките им.

За да се извършват дейности с отпадъци трябва да притежавате документ, който ви дава право за това.

При управление на отпадъците е наложително да се води специфична отчетност и докладване пред компетентните органи и да имате сключени договори с лица, които имат право да третират тези отпадъци.

За всички изброени дейности и за всички съпътстващи ги, ние можем да Ви консултираме и да Ви осигурим законосъобразно решение за осъществяване на Вашата дейност.

Ето, по-конкретно, видовете консултации, с които Ви помагаме в тази сфера.

 Консултации относно:

 1. Правната рамка за управление на конкретните видове отпадъци
 2. Необходимите документи за извършване на дейността
 3. Изискванията, които е необходимо да се спазват – нормативни, материална, документална обезпеченост и много други
 4. Начините на законосъобразно реализиране на дейността
 5. Отчетност
 6. Други, според специфичния казус

2.Направление води:

Водите, като компонент на околната среда са едно от най-разпространените вещества, което е от изключително значение за живота на нашата планета.

Водите са особено важни като природен ресурс. Без вода е немислима всякаква стопанска дейност.

Водовземане от повърхностни води се извършва за осигуряване на вода за всички сфери на общественото развитие – за питейно водоснабдяване, за напояване, за промишлени нужди, за производство на електроенергия и за някои други цели.

Опазването на водите е регламентирано със Закона за водите, като дейностите, свързани с водоползване или ползване на воден обект подлежат на специаленразрешителен режим.

Консултациите ни в тази област обхващат всички нормативни изисквания, като в зависимост от конкретната нужда, се разяснява необходимостта от материална обезпеченост, документална обезпеченост и други.

3.Направление превантивна дейност

 

За да се предотвратят евентуални негативни последици от осъществяването на дадено инвестиционно намерение, е необходимо да се прецени какъв ефект се очаква да има реализацията му върху околната среда и на тази база се решава дали е допустима реализацията му.

Тази преценка се извършва от компетентните органи, определени съгласно законодателството.

Ние можем да Ви консултираме относно:

 1.  Реализация на нови инвестиционни намерения
 2. Изменения на съществуващата дейност
 3. Необходима информация и всички необходими документи

Почти всяка дейност е свързана с някакъв вид инвестиционно намерение.

Дали искате да си построите къща, или да изкопаете кладенец, или да направите бизнес с отпадъци – за всичко е необходимо да се прецени въздействието върху околната среда.

Без такава преценка дейността ще бъде незаконосъобразно осъществена и ще подлежите на санкции.

4.Направлениеекологична отговорност:

Консултациите ни в тази област са насочени към разясняване на правната рамка, правата и задълженията на операторите, процедурите за избор и осъществяване на превантивни и оздравителни мерки, в т.ч. консултации с обществеността, имуществената отговорност на операторите и финансово-икономическата организация за осигуряване на дейностите за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

5.Превоз на опасни товари по шосе:

Съгласно Европейската спогодба за превоз на опасни товари ADR, всички предприятия, дейностите, на които включват превоз на опасни товари по шосе или свързани с тях опаковане и товаро-разтоварни дейности, трябва да имат Консултант по безопасността, който да им помага при дейностите, свързани с превоз на опасни ADR товари.

Това изискване покрива сухопътният, железопътният и транспорта по вътрешни водни пътища.

Отговорната задачана консултантавключва множество дейности, с които да минимизира рисковете, свързани с населението, околната среда и различните видове имущество.

Ние можем да Ви помогнем във всяка стъпка от транспортирането на опасни товари и да предложим работещо решение в почти всяка ситуация.

Фирмата ни може да ви предложи квалифициран консултант за превоз на опасни товари по шосе, съгласно изискванията на Европейската спогодба за превоз на опасни товари ADR от класове : 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9.

6.Юридически консултации и услуги:

Ето, по-конкретно, видовете консултации и услуги, с които Ви помагаме в тази сфера.

 1.  Консултации по приложимата нормативна уредба,свързана с Вашказус или проблем
 2. Изготвяне на възражения по Актове за установяване на административни нарушения
 3. Изготвяне на жалби срещу наказателни постановления
 4. Изготвяне на жалби срещу административни актове
 5. Консултация по приложими процедури за реализиране на инвестиционни намерения
 6. Неофициално тълкуване на нормативни актове по конкретни казуси
 7. Предоставяне на информация за изменения и допълнения на нормативната уредба, относима към Вашата дейност

Ние можем да Ви бъдем полезни с консултации по всички компоненти на околната среда и с услуги през целия процес по осъществяването на Вашата дейност.

Ако имате нужда от сигурност за начина на реализиране на определен проект, от бързина за превръщането му в реалност и от коректно обслужване, ние ще Ви консултираме и ще подготвим всички необходими документи за легализиране на този проект.

Както сами ще установите, нашите цени не са високи. Те се определят от естеството на конкретната задача и необходимото време за реализирането й.

За повече информация или съдействие по конкретен казус, свържете се с нас сега:

Телефон: 0879 222 849

Имейл: info@ecoabonament.bg

Адрес: София 1592, район Искър, ул. „Обиколно“ 2, офис № 2.