Абонаментни услуги

Какви са ползите за Вас от абонаментното обслужване?

При абонаментно обслужване, ние не се ограничаваме само до отговор на въпрос по определен казус, а анализираме заедно с Вас нужните периодични услуги, необходими за Вашия бизнес, наблюдаваме и участваме в процесите на работа и следим за законосъобразното им протичане.

Предлагаме текущо обслужване, което Ви помага да идентифицирате рисковете и да имате пълна документална обезпеченост, както и специфични услуги,свързани с предмета на дейност на Вашата фирма.

Какво предлагаме при абонаментното обслужване:

 1. Ние се ангажираме и осигуряваме съответствие на извършващите се на Вашия обект дейности с изискванията на законодателството
 2. Водим цялата текуща документация, отчетност и кореспонденция
 3. Участваме в преговори и извършване на действия пред държавни и общински институции и пред трети лица от Ваше име
 4. Присъстваме при проверки от страна на контролните органи, като Министерство на околната среда и водите, Регионални инспекции по околна среда и водите, басейнови дирекции, общини
 5. И всичко друго необходимоза безпроблемно извършване на дейността на Вашата фирма

С договора за абонамент, Вие получаватеежемесечно обслужване по всички избрани от Вас въпроси, свързани с текущата ви дейност.

Трайните отношения, които развиваме с Вас при абонаментното обслужване,ще позволят и гарантират много по-добро разбиране и обслужване на ежедневните Ви нужди.

Какво включва абонаментното обслужване:

 1.  Предварителен анализ и мониторинг на Вашата дейност и на средата, в която функционира Вашия бизнес, с цел идентифициране на слабите звена и изготвяне на предложенияи мерки за тяхното отстраняване
 1. След като идентифицираме и оценим рисковете гисъгласуваме с Вас. И с Ваше одобрениепредприемаме действия по тяхното управление чрез технически, правни и документални способи
 1. Водим текущата документация и отчетност, свързана с дейности по управление на отпадъците
 1. Изготвяме документи за регистрация на фирма или при промяна на обстоятелства относно Вашата фирма, като правна форма, вливане, сливане, отделяне и разделяне, регистрация на клонове, промяна на капитал и др.
 1. Съдействаме при сключване на сделки и споразумения, като изготвяне на становища, водене на преговори, подготвяне на договории др.
 1. Представляваме Ви пред държавните и общинските институции и пред трети лица след надлежно упълномощаване
 1. При необходимост използваме и външен експертен ресурс, за да постигнем най-добрият резултат, като това не се отразява на стойността на абонаментното възнаграждение. Изключение от това правило е по-сложни казуси, при които възниква нужда от процесуално представителство или специалисти, вписани в определени експертни регистри. В тези случаи ние препоръчваме, а вие вземате решение.Можем да Ви препоръчаме одитори, счетоводители, финансови и данъчни консултанти с богата практика и множество успешно приключили случаи.
 1. Поемаме и изпълняваме функции (outsource) при желание от Ваша страна

Предлагаме два вида абонаментни договори:

Стандартен абонамент:

Включвапакетно обслужване след сключване на договор за абонаментно обслужване.

При този договор, срещу предварително уговорено месечно възнаграждение, ние поемаме отговорност и извършваме всички необходими дейности поизбраното от Васпакетно обслужване.

Дистанционен абонамент:

Включва пакет от консултации и документи, предоставяни по E-mail или по телефон.

По Ваше желание, договорът за дистанционен абонамент може да се сключи и онлайн.

Цените започват от 50 лв. и се определят, спрямо броя и вида на услугите, които изберете да включите в пакета.

За повече информация или съдействие по конкретен казус, свържете се с нас сега:

Телефон: 0879 222 849

Имейл: info@ecoabonament.bg

Адрес: София 1592, район Искър, ул. „Обиколно“ 2, офис № 2.