Екологична отговорност

Националната и европейската законодателна рамка урежда отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети върху околната среда, като например щети по отношение на защитените видове и местообитания, повърхностните и подпочвените води и почвите, при спазване на принципа „замърсителят плаща“ и на принципа на устойчиво развитие.

Законодателно са определени:

 1. Екологичните щети и непосредствената заплаха за възникване на такива щети
 2. Правата и задълженията на операторите
 3. Процедурите за избор и осъществяване на превантивни и оздравителни мерки, в т.ч. консултации с обществеността
 4. Имуществената отговорност на операторите и
 5. Финансово-икономическата организация за осигуряване на дейностите за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

Законът се прилага в случаите на причинени екологичните щети или непосредствена заплаха от екологични щети, причинени от действие или бездействие:

 1. В резултат на извършване на определени дейности
 2. В резултат на извършване на дейности извън определените, когато операторът или трето лице е действал виновно и с това е причинил щети върху защитени видове и природни местообитания
 3. В резултат от замърсяване с дифузен характер, когато е възможно да се установи причинна връзка между дейността на отделен оператор и непосредствена заплаха за екологични щети или причинените екологични щети от тази дейност.

Екологични щети са щетите върху: 

 1. Защитени видове и природни местообитания, които причиняват значително отрицателновъздействие върху достигането или запазването на тяхното благоприятно консервационно състояние:
 1. Води, които причиняват значителноотрицателно въздействие на екологичното, химичното или количественото състояние наповърхностните и подземните води исъстоянието на морските води
 1. Почви, които създават значителен риск за човешкото здраве в резултат на замърсяване чрез пряко илинепряко въвеждане във, върху или под почвата на вещества, препарати, организми или микроорганизми.

Значимостта на въздействието се оценява въз основа на базисното състояние чрез измерими данни в съответствие съсзададени критерии.

Видът на превантивните и оздравителните мерки в предвидените от закона случаи, както иминималният размер на разходите за тяхното изпълнение са определени с наредба на министъра на околнатасреда и водите.

С тази наредба са уредени условията и редът за определяне, видът на превантивните и оздравителни мерки при непосредствена заплаха за екологични щети или причинени екологични щети и минималният размер на разходите за тяхното изпълнение.

За определяне на превантивните и оздравителните мерки, операторите, извършващи упоменатите в закона дейности, имат задължението да изготвят собствена оценка за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети.

Оценката се извършва преди започване на дейността и/или преди въвеждане в експлоатация на новите съоръжения и инсталации, като се актуализира при промени в извършваните дейности.

При изготвяне на оценката се предвиждат мерки за предотвратяването на непосредствена заплаха за екологични щети, които се определят в зависимост от следните показатели:

 1. Изменението на количествените и/или качествените параметри на съоръжения и инсталации
 2. Изменението на физичните параметри на съоръжения и инсталации
 3. Други отклонения от нормалния режим на работа.

Мерките се разработват за всички дейности, извършвани от оператора, площадки, машини, съоръжения, инсталации.

Нашият екип оценява и подпомага управлението на риска от увреждане на околната среда от реализирани или предстоящи проекти, както и потенциала екологичните проблеми да засегнат даден проект. Ние насърчаваме устойчивите практики и решения.

Затова наблюдението на екологичните показатели и планирането на аварийни ситуации са важни аспекти на нашата услуга.

Естествено, проектни рискове за околната средакато инцидентисвързани със замърсяване, наводнения или други рискове могат да възникнат на всеки етап от жизнения цикъл на проекта.

Предотвратяването и разрешаването им изисква различни компетенции и подходи, но общ елемент е необходимостта от професионална експертиза и практически опит на специалисти, които разбират къде ще възникнат рисковетеи как могат да бъдат предотвратени за компонентите на околната среда по време на всеки етап на Вашия проект.

Увреждането на околната среда може да има драматични последици за Вашия бизнес, не само финансово, но иза репутацията на Вашата компания.

На глобално ниво властите и бизнеса са все по-чувствителни към екологичните проблеми. А законовите разпоредби относно екологичната отговорност, както и прилагането им, станаха по-строги.

Ние помагаме на предприятията от почти всеки сектор да идентифицират и разбират рисковете за околната среда и да прилагат рентабилни мерки за минимизиране на тези рискове.

Нашите услуги ви гарантират, че ще покриете нормативните изисквания и чрез превантивни мерки ще се предпазите от рискове, свързани с увреждане на околната среда.

За повече информация или съдействие по конкретен казус, свържете се с нас сега:

Телефон: 0879 222 849

Имейл: info@ecoabonament.bg

Адрес: София 1592, район Искър, ул. „Обиколно“ 2, офис № 2.