Какво представлява услугата в областта на екологията сектор Отпадъци?

15.04.2021от ecoadm0

В днешно време държавите по света сключват различни международни споразумения, целящи опазването на околната среда и предотвратяването на промените в климата. Управлението на отпадъците е важен аспект от тези мерки.

Какво представлява услугата в областта на екологията сектор Отпадъци?

По дефиниция то обхваща в себе си всички дейности от създаването на даден отпадък до неговата преработка и унищожаване или рециклиране.

Отпадъкът се дели на битов, индустриален и търговски, както и опасен отпадък. Разбира се, сред обикновения боклук от домакинствата, а също и сред отпадъчните материали от фабриките, също може да има опасни отпадъци. Те трябва да бъдат надлежно сортирани и това трябва да стане още в момента на изхвърлянето им.

Какво представлява услугата в областта на екологията сектор Отпадъци?

Видове услуги

Управлението на отпадъците е свързано с техния цялостен жизнен цикъл. За да бъде ограничено до минимум вредното въздействие на отпадъците и емисиите в природата, трябва да се ползваме от експертно мнение относно всеки един етап от живота на боклука.

Какво представлява услугата в областта на екологията сектор Отпадъци?

Производство

Това е фазата от кръговрата на отпадъците, в която фирмите за професионални услуги в Отпадъците имат най-малка намеса. Производителите на отпадъци са гражданите, фирмите и бизнесите, които с ежедневната си дейност създават всеки един вид боклук като такъв. Тук акцентът трябва да падне върху консултантските услуги по темите за намаляването на количествата боклук, които се генерират.

Сметосъбиране

За да достига боклукът винаги на правилните места, където ще бъде преработен, на първо време той трябва да се събира на съответните първични пунктове, като например кошове и контейнери за отпадъци, мобилни пунктове и станции (при опасните) и др. 

Какво представлява услугата в областта на екологията сектор Отпадъци?

Разделно събиране на отпадъците

Както казахме, за ефективното сметоуправление е ключово отпадъците да бъдат сортирани по вид още при самото си изхвърляне. Това важи не само за класификацията опасен/неопасен боклук, така и по отношение на различните видове материали, които могат да преминат процес по рециклиране. По този начин си спестяваме екологичния отпечатък от производството на същите материали отново.

Транспорт на различни видове отпадъци

Фирмите и лицата, които желаят да се занимават с извозване на обикновени (неопасни) отпадъци, подлежат на регистрационен режим в Министерството на околната среда и водите. Когато става дума за извозване на опасни отпадъци, е необходим специален лиценз за превозното средство, както и за неговия водач.

Депониране

Депата за боклук представляват складови съоръжения, които се помещават най-често под земята. Тази дейност крие не малък риск, например, от експлозии, които могат да се получат в резултат от натрупването на парников газ, произведен при разлагането на биологичния отпадък. Депонирането подлежи на таксуване от страна на съответните местни власти.

Рециклиране

След неколкогодишен натиск от страна на гражданския сектор, наскоро Обществото на обединените нации добави пластмасата като част от списъка с опасни отпадъци. Това, което я прави изключително опасна, е изключително дългото време, което могат да изкарат в природата някои видове пластмаса, без да се разградят. Рециклирането е от ключово значение за ограничаване на негативните ефекти на човешката дейност върху екосистемата и биоразнообразието.

Изгаряне

По принцип това е ефективен метод за смаляване на обемите от отпадъци, но за съжаление има своите противопоказания. Някои отпадъци се изгарят, но не всеки вид следва да се подлага на подобно унищожаване, тъй като може да резултира в замърсяване на околната среда. 

Прогноза за отпадъците като част от ОВОС

Количеството отпадъци и вредни емисии, които се очакват, трябва да бъдат включени в доклада за екологичната оценка на всяко инвестиционно предложение, което подлежи на процедурата.

Юридически консултации по екологични теми

За да разберем какви са правата и какви – задълженията ни, в областта на отпадъците, най-добре е да потърсим съвет от експерти.

Министерството на околната среда е регулаторът, който отговаря за контрола по спазването на екологичните разпоредби, свързани с отпадъците у нас. В случай на наложени глоби, те могат да се обжалват по съответния процедурен ред. Съдебните органи у нас се произнасят на финална инстанция.

Използване на битов отпадък за производството на електрическа енергия

Напоследък един от трендовете най-вече в Западна Европа, САЩ и Китай е превръщането на т. нар. биомаса. Това са биоразградими материали, чиято преработка може да захранва производството на възобновяема енергия. За да се използват с такава цел, отпадъците и други материали от биологичен произход трябва да бъдат правилно подбрани и подготвени.

Колко са важни екологичните услуги в сектора?

Правилното управление на отпадъците е от изключително голямо значение. Очаква се количествата боклук в световен мащаб да скочат главоломно до 2050 г. 

Разбира се, много правителства, фирми и неправителствени организации се борят за ограничаването на този ръст, но на този етап не се очаква, че успехите им ще бъдат чак толкова големи, че да се стигне до нулев отпадък на абсолютно всички нива. Именно затова още дълго време опазването на природата чиста от боклук ще бъде приоритет на човечеството.

Влияние на COVID-19 върху сектор Отпадъци

Глобалната пандемия от коронавируса намали драстично някои индустриални отпадъци. Битовият боклук обаче нарасна забележително. През последната година и маски, изхвърлени по улиците, се превърнаха в обичайна гледка, присъединявайки се към други неправилно изхвърлени отпадъци от човешка ръка.

Но дори и когато изхвърляме всичко там, където е обозначеното за целта място, отпадъците отново се нуждаят от контрол и управление.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са с *