КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ЕКОЛОГИЯТА

ПРОФЕСИОНАЛНИ КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ В ОБЛАСТТА НА ЕКОЛОГИЯТА


Вашият бизнес или личен проект трябва да отговаря на екологичните изисквания на Република България, за да бъде успешен и печеливш?

Ние Ви помагаме Вие успешно да реализирате своя проект. Във всяка екологична ситуация.

Можете да се доверите на нашия екип, който при пълна конфиденциалност ще Ви помогне да реализирате плановете си, да ги развиете и да контролирате процесите.

planet

Независимо дали:

 • Образувате отпадъци
 • Търгувате с отпадъци
 • Рециклирате отпадъци
 • Работите с втора ръка отпадъци
 • Събирате отпадъци
 • Транспортирате отпадъци
 • Внасяте отпадъци
 • Изграждате постройка, ферма, завод, кладенец и т.н., които изискват разрешителни от ОВОС (оценката на въздействието върху околната среда) и всички други инстанции по екология

 
 

Ние Ви помагаме с цялата процедура и документация по Вашия бизнес или личен проект – от начало до край.

Нашият консултантски екип се отличава със знания и опит в областта на екологията.

Ние Ви помагаме да постигнете своите цели и да решите своите проблемичрез консултации, правни и еко анализи, осигуряване на документална обоснованост и отчетност, включително и чрез абонаментно обслужване.

Можем да Ви помогнем да стартирате бизнес в областта на управление на отпадъците, да реализирате конкретен проект, да Ви посредничим при намиране на контрагенти и сключване на договори с тях, да изработим конкретни документи или да участваме активно при идентифициране и разрешаване на определен проблем.

Екипът ни се състои от еколози и юристи с фокус върху опазване на околната среда.

Следваме коректно изискванията на клиента и отчитаме срочно постигнатите резултати.

По време на съвместната ни работа изпълняваме нашият ангажимент коректно, в тясно сътрудничество с ръководството и служителите Ви, пряко свързани с него, като при нужда осъществяваме контакт с външни контрагенти или партньори.

Убедени сме, че успешното изпълнение на всяка задача е крачка към постигане на целения резултат и води до устойчиво развитие и креативност в бързо променящата се бизнес среда.

Ако се питате за какво може да разчитате на нас, ние може да ви бъдем полезни в следните направления:

 

КОНСУЛТАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ЕКОЛОГИЯТА

Извършваме консултантски услуги по всички въпроси свързани сопазване на околната среда и управление на отпадъците. И съдействаме при изготвяне на цялата необходима документация, спрямо нормативните изисквания.

Одитиране и изготвяне на подробни доклади за осъществяваните дейности,свързани със спазване изискванията на екологичното законодателство.

Консултантски услуги по превоз на опасни товари по шосе, съгласно изискванията на АДР от класове : 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9;

Консултантски услуги относно нормативните изисквания в областта на управление на отпадъците и опазване на околната среда и при установени нарушения в тази област.

 

НАПРАВЛЕНИЕ ОТПАДЪЦИ

 •  Изготвяне и подаване назаявления, окомплектовани с пълния набор от придружаваща документация за получаване на:
 1. Регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци
 2. Регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци
 3. Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци
 4. Регистрация като търговец или брокер на отпадъци
 5. Изменение, допълнение или прекратяване на горепосочените документи
 • Изготвяне на заявления, доклади, работни листове, уведомления идокументи:
 1. Заявление за вписване в публичния регистърна производителите на отпадъци, които са престанали да бъдатотпадъци
 2. Доклад от основно охарактеризиране на отпадък, предназначен за обезвреждане чрез депониране
 3. Документи за процедура на предварителна писмена нотификация и съгласие по Регламент 1013/2006 относно превози на отпадъци
 4. Работни листове за класификация на отпадъците и представяне за утвърждаване в РИОСВ
 5. Уведомление за прекратяване действието на утвърден работен лист за определен код отпадък
 6. Необходимата документация за определянето на дадено вещество или предмет като страничен продукт
 7. Програма за управление на отпадъците на Организация за управление на масово разпространени отпадъци масла, негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба гуми и други.
 • Отчетност – отчетни книги, идентификационни документи, годишни отчети, справки и други:
 1. Подготовка и представяне за заверяване в РИОСВ (регионалната инспекция по околната среда и водите) на отчетни книги за дейности с отпадъци 
 1. Водене на отчетни книги за дейности с отпадъци
 1. Изготвяне на идентификационен документ за превоз на опасни отпадъци
 1. Изготвяне на годишни отчети по отпадъци
 1. Изготвяне на справки за отпадъците до ИАОС (изпълнителната агенция по околна среда) и МОСВ (министерство на околната среда и водите)

 

НАПРАВЛЕНИЕ ВОДИ

 Изготвяне и подаване на заявления: 

 1. Заявления за издаване на разрешителни за водовземане и ползване на повърхностни водни обекти
 1. Заявление за издаване на разрешително за водовземане и ползване на повърхностен воден обект
 1. Заявление за изменение, продължаване или преиздаване на разрешително за водовземане от повърхностни води и/или ползване на повърхностен воден обект
 1. Заявления за издаване на разрешителни за водовземане и ползване на подземни води
 1. Заявление за издаване на разрешително за водовземане от подземни води
 1. Заявление за изменение, продължаване или преиздаване на разрешително за водовземане от подземни води и/или ползване на подземен воден обект
 1. Заявление за издаване на разрешителни за ползване на повърхностен воден обект за заустване на отпадъчни води

 

Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

 1.  Консултации във връзка с нови Ваши инвестиционни намерения
 1. Консултации във връзка с изменения на съществуваща Ваша дейност
 1. Изготвяне на уведомление за инвестиционно предложение и придружаващата го информация
 1. Изготвяне на искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда и придружаващата информация

 

ЕКОЛОГИЧНА ОТГОВОРНОСТ 

 1. Изготвяне и предоставяне на информация за вписване в публичния регистър на операторите, които извършват дейности по приложение № 1 към чл. 3, т. 1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети
 1. Изготвяне на годишни отчети почл.33 от НАРЕДБА № 1от 2017 г.за реда и начина за обучение и издаване надокументи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащофлуорсъдържащи парникови газове, както иза документирането и отчитането на емисиитена флуорсъдържащи парникови газове.
 1. Изготвяне на оценки за възможни случаи на непосредствена заплаха за екологични щети и на случаи на причинени екологични щети.
 1. Изготвяне на данни за вписване на Оператори, извършващи дейности по Приложение 1 към чл. 3, т.1 от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети.

 

ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ 

Считано от 14 януари 2004г.всички химически предприятия и транспортни фирми, занимаващи се с превози на опасни товари трябва да имат назначен квалифициран консултант по безопасността при превоз на опасни товари.

Това изискване покрива сухопътния, железопътен и транспорта по вътрешни водни пътища.

Консултантът по безопасността трябва да изпълнява широк спектър функции, като съветване и предписване на редица мерки свързани със сигурността, здравето и околната среда във връзка с транспорта на опасни товари, както и изготвянето на редица доклади и отчети.

Фирмата ни може да ви предложи квалифициран консултант за превоз на опасни товари по шосе, съгласно изискванията на АДР.
 

Нашите услуги свързани с превоза на опасни ADR товари включват:

 1. Обучение на Вашите служители – спедитори, логистични отдели, складови работници и други служители, които са свързани с подготовката и процеса на транспортиране на опасни товари
 1. Изготвяне на АДР годишен отчет и съхраняването му съгласно изискванията за срок от 5 години
 1. Подготвяне на списъци за проверка от шофьора на превозното средство преди потегляне с АДР товар
 1. Инструкции към служителите при приемане, организацията по транспорта и самия транспорт
 1. Следим за валидността на АДР удостоверенията на Вашите превозни средства и на шофьорите
 1. Консултираме фирмите-превозвачи на АДР товари дали е необходимо превозното средство да бъде с оранжеви или други табели, дали е необходимо да спазвате тунелни ограничения, дали водачът на превозното средство е задължително да има АДР удостоверение, дали превозното средство трябва да има удостоверение, както и какво оборудване и документи е необходимо да има на борда на ПС
 1. Консултираме Ви при закупуване на транспортни средства за превоз на опасни товари и при определянето на спецификациите, които да отговарят на нормативните изисквания
 1. Следим за новостите в изискванията за превоз на опасни товари, съгласно регулациите и своевременно уведомяваме фирмата-производител или съответно фирмата-превозвач;
 1. Даваме инструкции за правилно опаковане, поставяне на етикети и маркировка на опаковките
 1. Проверяваме или изготвяме документите за превоз на опасни товари по суша, въздух, море или мултимодален транспорт
 1. Изготвяме подходящи мерки, съвети и указания за предотвратяването на инциденти и нарушения на нормативни актове и закони
 1. Следим и изпълняваме стриктно всички други задължения, описани за АДР Консултант в глава 1.8.3.3 на АДР.

 

НОРМАТИВНА УРЕДБА:

 1. Консултации по приложимата нормативна уредба по Вашпроблем или казус
 1. Изготвяме на възражения по Актове за установяване на администравни нарушения
 1. Изготвяме жалби срещу наказателни постановления
 1. Изготвяме жалби срещу административни актове
 1. Консултирамеза приложими процедури за реализиране на Вашите инвестиционни намерения
 1. Неофициално тълкуваме нормативни актове по конкретни казуси
 1. Предоставяме информация за изменения и допълнения на нормативната уредба, относима към Вашата дейност

 

АБОНАМЕНТНО ОБСЛУЖВАНЕ 

Също така, предлагаме и абонаментно обслужване и осигуряване на съответствие на извършващите се на обекта дейности с изискванията на законодателството, текущо водене на документация, отчетност и кореспонденция, и присъствие при проверки от страна на контролния орган – – Министерство на околната среда и водите, РИОСВ (регионални инспекции по околна среда и водите) и БД (басейнови дирекции), общини и др.

Нашите услуги ви гарантират, че ще покриете нормативните изисквания и Ви спестяват време и пари, които бихте загубили в случай на налагане на глоба или санкция или спиране на Вашата дейност.

Цените на нашите консултантски услуги се определят от естеството на конкретната задача и необходимото време за реализирането й. В цените не се калкулират допълнително възникнали разходи. Те са ориентирани към постигане на крайната цел или резултат. При възлагане на повече услуги се договарят отстъпки в цените.

Цените на нашите консултантски услуги не са високи, а Вие ще останете доволни от съвместната ни работа.
 

За повече информация или съдействие по конкретен казус, свържете се с нас сега:

Телефон: 0879 222 849

Имейл: info@ecoabonament.bg

Адрес: София 1592, район Искър, ул. „Обиколно“ 2, офис № 2.