Къде се изхвърлят опасните отпадъци?

15.04.2021от ecoadm0

Опасните отпадъци са неизменна част от живота и човешката дейност. Въпреки всички опити на научната общност тяхното производство би могло да бъде намалено, но не и напълно заменено на този етап. Затова е крайно необходимо да взимаме всички надлежни мерки за предотвратяването на вредното въздействие от тях и потенциалните инциденти, които могат да се случат по време на техния жизнен цикъл.

Къде се изхвърлят опасните отпадъци?

Какви могат да бъдат опасните отпадъци?

Разработена е класификация, според която опасните отпадъци могат да бъдат запалими (течности и твърди вещества), корозивни, реактивни, токсични и радиоактивни.

Отровните отпадъци (още наричани токсични) говорят сами за себе си още по името при поглъщане те биха могли да представляват опасност за някои или всички живи същества. Изключително рисково е попадането на подобни субстанции в почвата и водите. Дори и да става дума за пренебрежително малки количества, при тяхното натрупване може да се стигне до истинска екологична катастрофа. 

А дори и минимални количества от някои вещества, които приемаме, например, чрез питейната вода, могат да доведат до поражения върху здравето, както и до смъртта на хора и животни. Някои видове отпадъци пък могат да генерират токсични газове и да бъдат опасни за вдишване.

За разлика от отровите, корозивният отпадък има разяждащи химични свойства, затова не бива да бъде дори в повърхностно съприкосновение с никакви тъкани.

Отпадъците, които представляват риск от експлозия, се делят на материали в твърдо и такива в течно състояние. Това разграничение се налага най-вече поради факта, че при всеки от двата вида има специфични изисквания за безопасност при превоз.

Къде се изхвърлят опасните отпадъци?

Медицинските отпадъци също не са за подценяване. Те са потенциален източник на биологични зарази това са всякакви бандажи, епруветки, игли, спринцовки и други, както и предпазни средства като ръкавици и маски. Това също ги причислява към опасния боклук, който има нужда да бъде третиран по специален начин. 

Особено в условията на пандемия от КОВИД-19 бяха повдигнати много дискусии по темата за извозването на отпадъчните материали от медицинска дейност. Част от медицинския отпадък е и радиоактивен.

Под ядрен или радиоактивен отпадък визираме всички материали, които не могат да бъдат използвани повторно – не и директно. По принцип в тях все още има заряд, който след рециклиране може да бъде отново използван.

Къде се изхвърлят опасните отпадъци?

За много хора все още не е известно, че Отпадъците от ел. и електронно оборудване (ОЕЕО) също спадат към опасните. В тях се използват много материали, които са токсични, или които отделят голямо замърсяване при своето производство.

Всички проводници, например, са изработени от алуминий. Той е един от най-разпространените метали в света. 

Проблемът е обаче при технологията за неговия добив, която е изключително замърсяваща. Стоманата пък произвежда много вредни емисии и по този начин допринася за засилването на глобалното затопляне.

Само ако тези материали се рециклират, опасните отпадъци по света ще намалеят драстично. Но ОЕЕО е опасен сам по себе си, защото от него в природата може да попаднат най-различни високорискови химични елементи като живак, кадмий, берилий, олово.

Макар че не е опасна при превоз, пластмасата вече също се числи към опасните отпадъци. Това е така, защото нейното натрупване в околната среда вече е скъсило със стотици години живота на планетата и тепърва продължава да го прави. 

Опитите за ограничаване на количествата неразградим пластмасов отпадък в природата са в голяма степен безуспешни през последните години. Факт е, че част от използваните полимери са рециклируеми, но от друга страна, за да се случи това, те трябва да бъдат правилно сортирани при сметосъбирането и извозени до правилните преработвателни станции.

Законодателство – къде и как се изхвърлят опасните отпадъци?

Къде се изхвърлят опасните отпадъци?

България е страна по Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе, наричана съкратено ADR. Това прави превозвачите на опасен отпадък на територията на страната ни задължени да се съобразяват с нейните разпоредби, транспонирани в родното ни законодателство.

Опасен битов отпадък

Опасните отпадъци от бита се събират от общинските власти по места, като те най-често организират периодично приемане на отпадъците от граждани. Това става с помощта най-вече на специализирани мобилни събирателни пунктове. Къде и кога се поставят те, общините обявяват своевременно с медийни кампании.

Опасни индустриални отпадъци

Предприятията производители на опасни отпадъчни материали сами отговарят за това да намерят начин те да стигнат безаварийно до съответните съоръжения, където те да бъдат първо обезвредени, а след това – унищожени или рециклирани според случая. 

Ако нашите ежедневни операции като бизнес генерираме такива отпадъци, ние сме длъжни да вземем мерки за тяхното правилно третиране. За целта ще се нуждаем от услугите на лицензирана фирма. Тя ще се занимае с подготовката на необходимата придружаваща документация, която трябва да бъде на борда на превозното средство през цялото време.

Как се процедира с различните видове опасни отпадъци?

Ядрените отпадъци могат да се обезвреждат по няколко начина. Някои държави като България ги загробват под земята на съответна дълбочина в зависимост от това колко са радиоактивни. 

Има някои страни, които ги потапят дълбоко в океана този метод често се критикува, особено от гледна точка на това, че ядреният отпадък подлежи на рециклиране, вследствие на което част от него може да бъде преизползвана.

Много от останалите видове опасен отпадък също се загробват в подземни депа, или пък се изгарят. Изгарянето е ефективен метод да се намали обемът на отпадъците, но от друга страна може да представлява екологичен проблем само по себе си чрез отделянето в атмосферата на фини твърди частици, например.

Отпадъците, които могат да бъдат рециклирани – например ОЕЕО, отиват на съответните за това места. За да стане това, най-напред те трябва да се демонтират до отделните си компоненти. След това вече тези от тях, които биха могли да бъдат преизползвани директно, се отделят от тези, които могат да бъдат претопени за материал, и онези, които не могат повече да бъдат използвани.

Как се пренасят от точка до точка опасните отпадъци от пунктовете за сметосъбиране до преработвателните съоръжения?

Когато става дума за транспорт на опасни отпадъци, най-разумно е да се избере най-краткият възможен маршрут.

Най-често се използват:

  • ППС с полуремаркета
  • ремаркета
  • камиони и др.

Експлозивният отпадък е изключително опасен при превоз. Дори и най-малкият пътен инцидент или дори не голяма грешка може да доведе до нелеп инцидент.

Поради тази причина ППС за подобни отпадъци имат специални отделения за тях.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са с *