Къде се изхвърлят опасните отпадъци?

21.07.2021от ecoadm0

Кои отпадъци са опасни?

Една част от отпадъците се определят като опасни, защото имат вредно въздействие върху хората и околната среда. Те може да са отровни, корозивни, инфекциозни или да съдържат подобни елементи. Опасните отпадъци може да са резултат както от  ежедневната битова дейност на населението, така и да са продукт на промишлеността.  

Характерно за този тип боклук е, че неговото транспортиране, складиране, рециклиране и т.н. са все дейности, които се подчиняват на строги правила и разписани норми. Причината е максимално да се предпазят живите същества и природата като цяло от  замърсяване. 

Процесът на управление на отпадъците е сред големите предизвикателства в нашето съвремие, още повече поради огромните количества боклук, които се генерират ежедневно. 

Какво представлява екологията?

Основни видове опасни отпадъци

Най-разпространената подялба на вредния боклук се базира на негови основни характеристики. Общоприето е делението на опасните отпадъци на битови, промишлени, строителни и радиоактивни. Както издават и конкретните им наименования, класифицирането се основава на техния произход. 

Противно на общото схващане, че производствената дейност е най-големият замърсител на околната среда, оказва се обаче че голям дял е продукт на бита. В домакинствата последните десетилетия се използват все повече продукти, които имат вредно въздействие върху водата, почвата, въздуха. 

Това са :

  • почистващи препарати 
  • бои
  • лакове 
  • химикали 
  • медикаменти 
  • електроуреди 
  • батерии 
  • електронни устройства и т.н.

Със същата сила това се отнася и за фирмените офиси, които изхвърлят много подобни продукти. По отношение на строителните отпадъци те основно са материалите, които се използват за ремонтните дейности. Това са лакове, химикали, бои, различни изолации и други подобни. 

Промишленият боклук може да е в резултат на производствената дейност или отделни съставки, които се използват в този процес. Предприятията имат ангажимент да пазят околната среда и населението, ако дейността им  крие риск за екоравновесието. 

В последната група попадат радиоактивните отпадъци. Най-често те са в резултат на добиване на радиоактивни руди или производство на атомна енергия. Те са изключително вредни и при неспазване на правилата за безопасност могат доведат до екокатастрофа

Кои отпадъци са опасни?

Транспортиране на опасните отпадъци 

Вредните боклуци не може да се пренасят като битовата смет, която ежедневно изхвърлят почистващите фирми. Управление на опасните отпадъци изисква да се спазват строги правила, които включват всички етапи от момента на изхвърлянето им до тяхното преработване или складиране в определени за това места.

Домакинските опасни отпадъци често се събират от лицензирани за тази дейност компании. Общините организират по места извозване на стари електроуреди или други опасни отпадъци. 

По определен график наетите фирми извозват боклука като за целта те разполагат с нужната техника за тази дейност. Тяхно задължение е да натоварят и извозят отпадъците до специализирани депа. Там се извършва подготовка на боклука за вторична обработка или складиране. 

По същия начин се процедира и със строителните отпадъци, а по отношение на промишлените боклуци, фирмите имат задължение да наемат специализира транспорт или компания, която да го отнесе. Всички правила, които трябва да бъдат спазени от бизнеса, са вписани в Закона за управление на отпадъците.

Не рядко се налага опасният отпадък да премине държавни граници и да бъде извозен до друга държава. По тази причина има редица международни разпоредби и правила. Подобна дейност се извършва с цел на това, че в повечето развити страни са налични високотехнологични цехове или складови бази, където може да се рециклира боклукът. 

Много често той се подготвя за вторично влагане в производствена дейност или се пакетира по начин, който позволява да се съхранява безопасно на лицензирани за целта площадки. 

Самото транспортиране на опасните отпадъци може да се извърши по всички възможни начини – по суша, вода, въздух и с железопътен транспорт. Единственото условие е да става със специализирани за целта превозни средства и да става по разписаните правила, за да се гарантира безопасност за населението и околната среда. 

На територията на Европа е в сила международна спогодба за превоз по шосе на опасни отпадъци. За да се отговори на всички изисквания, процесът се улеснява с помощта на сертифициран превозвач. 

Фирмите-превозвачи на опасни отпадъци са задължени стриктно да  спазват разпоредбите, в който е записано в кои случаи превозното средство е необходимо да бъде с оранжеви или други отразителни табели. 

Шофьорите са запознати с пътните ограничения и необходимости по отношение на  оборудването на автомобила, както и какви документи трябва да се предоставят относно товара.

Консултант по безопасност

Всички организационни дейности, касаещи вредните боклуци, се извършват само от компетентни лица и компании, които имат необходимите разрешителни. С оглед свеждане до минимум  всички рискове при складирането, транспорта, рециклирането и т.н., те се  реализират под надзора на консултант по безопасност. 

Основната му роля е да прецизира дейностите и ги съобрази със законовите разпоредби. Причината е, че опасните товари може да бъдат лесно или самозапалими, течни или твърди. 

Някои от веществата и предметите пък отделят запалими газове, когато влязат в контакт с вода или кислород. Специални мерки са необходими и при различните токсичните изделия, медицинските отпадъци и други подобни материали.

Изхвърляне на опасните отпадъци

Абсолютно забранено е опасните отпадъци да се смесват с общата смет, за да не замърсят околната среда. Най-разпространено е депонирането на вредния боклук на специализирани площадки или складове, където безопасно да бъде съхраняван. Част от тях са междинна станция преди отпадъците да бъдат вложени в ново производство или бъдат преработени. 

Масово предприятията наемат лицензирани фирми, които притежават разрешение за транспорт на подобен боклук до определените за целта депа. Дейностите включват опаковането и етикетиране на опасните веществата и предметите, осигуряването на спедитори, складови работници, инструктирани шофьори, подходящи превозни средства, т.е. цялостната организация, за да стигне боклука безопасно от една точка до друга. 

Те разполагат с необходимата техника и системи за безопасност, за да може боклуците да се подготвят за повторна употреба, рециклиране или обезвреждане. 

Какво представлява екологията?

Специализирани компании

Фирмите, които се занимават с опасни отпадъци разполагат за тази дейност с екологични разрешителни и регистрации, за да предлагат услуги в областта на екологията. Те помагат при управление, превоз на отпадъци, както и юридическо консултиране и услуги в сектора.  

Консултантските фирми в сектора разрешават екоказуси и разполагат с необходимите квалифицирани специалисти, за да са полезни в различни ситуации.  

Оптимизиране на процесите, свързани с управление на отпадъците, може да постигнете с помощта на „Еко Абонамент“ ЕООД. Дружеството е с дългогодишен опит в консултирането и реализирането на екопроекти.

Специализираните фирми в бранша следят всички промени и новости в законодателството по отношение на опасните отпадъци. Така те могат да дадат инструкции за правилно опаковане, етикетиране и маркировка на веществата и предметите. 

Освен това разполагат с разписани мерки, за да се предотвратят инциденти и нарушения на законодателството и международните спогодби.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са с *