Инвестиционно предложение

Какво представлява инвестиционното предложение?

Съгласно легалната дефиниция в § 1, т.17 от Допълнителните разпоредби на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) „Инвестиционно предложение“ е:

а) предложение за извършване на строителни работи или изграждане на инсталации или схеми,  

б) друга намеса в естествената околна среда и ландшафта, включително добив на полезни изкопаеми.

С други думи, ако имате намерение да строите, да поставите инсталация с определен капацитет, да извършвате дейности с отпадъци на терен, да ползвате воден ресурс, да развъждате риба или да започнете някакво производство, Вие придобивате качеството на възложител на инвестиционно предложение и трябва да уведомите компетентния орган за него преди да започнете неговата реализация.

В § 1, т.20 от Допълнителните разпоредби на ЗООС е дадена дефиницията:

„Възложител на инвестиционно предложение“ е обществен орган, физическо или юридическо лице, което по реда на специален закон, нормативен или административен акт има права да инициира или да кандидатства за одобряване на инвестиционно предложение.

Интересното е, че дефиницията определя възложителя като лице, което има права, но всъщност лицето е задължено, съгласно изискванията на специални закони, като Закона за устройство на територията, Закона за водите, Закон за възобновяемите и алтернативните източници на енергия и биогоривата, Закон за енергетиката и др., да уведоми за своето инвестиционно предложение и то преди издаване на административния акт за неговото разрешаване по реда на специалните закони. Последиците от липсата на уведомяване е, че няма да получите необходимите разрешения за започване на реализацията на вашия проект.

Процедурата по иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение е регламентирана основно в ЗООС, Наредбата за условията и реда за извършване оценка на въздействието върху околната среда и Наредба за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, като в зависимост от конкретното инвестиционно предложение се съобразяват и специфичните изисквания в ред други нормативни актове.

Целта на тази процедура е да се декларира намерението, начина на неговото реализиране, капацитета, съпътстващите го дейности, времеви и количествени маркери и др., съотнесени към възможните въздействия върху околната среда и  предвижданите мерки за намаляване на това въздействие.

Целта на всички процедури по Закона за опазване на околната среда е постигане на силна превенция за опазване на околната среда и здравето на хората.

Понякога, поради неразбиране или страх или поради липсата на прозрачност, сред населението по местонахождение на заявеното инвестиционно предложение възникват опасения за  замърсяване на средата, в която живеят от излъчване на вредни емисии или натрупването на боклуци. Затова е важно инвестиционното намерение да се разработи така, че да дава ясна представа за проекта и последиците от неговото реализиране, което ще доведе и до минимизиране на риска от неговото неодобряване поради изразени възражения от обществеността при неговото съгласуване.