ОВОС

Оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) е формалният процес за прогнозиране на евентуалните въздействия върху околната среда и човешкото здраве от изграждането и експлоатацията на инвестиционните предложения за строителство, дейности и технологии или техни изменения или разширения, на ранния етап от тяхното проучване и разработване, преди да е взето решение за реализацията им на конкретно място.

Резултатите от ОВОС е законово наложително да бъдат взети предвид при проектирането, изграждането и експлоатацията на инвестиционните предложения.

Ефектите се определят чрез преглед на изходните условия и параметри, измерени спрямо прогнозираните резултати.

В съответствие със Закона за опазване на околната среда (ЗООС) ОВОС може да се съвместява изцяло при изработване на предварителните (прединвестиционните) проучвания или заданието за проектиране, като се извършва преди акта на най-ранното одобряване по реда на специален закон, с което се определят същността, мястото и капацитетът на инвестиционното предложение.

При конкретните намерения съответният специален закон е Законът за устройство на територията или Законът за водите или други специални закони.

ОВОС определя, описва и оценява по подходящ начин и според всеки конкретен случай всяка информация за реализиране на инвестиционното предложение:

 1. Преките и непреките въздействия върху биологичното разнообразие и неговите елементи, включително флора и фауна, почвата, водата, въздуха, климата и ландшафта, земните недра, материалното и културно-историческото наследство и взаимодействието между тях;
 2. Информация за основните процеси, които ще се извършват, капацитет (в т.ч. на съоръженията, в които се очаква да са налични опасни вещества), обща използвана площ
 1. Информацията за спомагателни или поддържащи дейности, техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.)
 2. Данни за изкопни работи
 1. Данни за близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа, обекти, подлежащи на здравна защита и обекти на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, предпоставки за възникване на големи аварии с опасни вещества
 1. Информация за природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията, предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди – чрез обществено водоснабдяване или ползване на повърхностни или подземни води, необходими количества
 1. Очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътнаизгребна яма и др.
 1. Вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, при които се осъществява или е възможен контакт с води
 1. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители
 1. Отпадъци, които се очаква да се генерират и предвиждания за тяхното третиране
 1. Очаквани количества, вид и класификация на опасните вещества.

Процесът на оценка на въздействието върху околната среда на даден инвестиционен проект е ключов за неговото устойчивото развитие и реализация.

Той идентифицира дали дадена среда може да бъде повлияна от проекта, както и как проектътможе да бъде засегнат от обкръжаващата го среда.

Той също така търси възможности за подобряване на околната среда.

Процедуратапо ОВОС преминавапрезняколконормативноопределениетапа, коитосазадължителни, съгласнобългарскотозаконодателство.

Нашият екип осигурява консултации, подкрепа и изготвяне на цялата необходима документация нав сички етапи наОВОС, включително:

 1. Ранно идентифициране на вероятните екологични ефекти от развитието, за да се информират проектантите и да се избегнат ненужните разходи и забавяния
 2. Разработване на стратегии за смекчаване: за избягване, намаляване и минимизиране на потенциалните ефекти и за гарантиране на спазването на законодателството
 3. Предоставяне на обективна, добре структурирана и технически обоснована документация, отговаряща на законовата рамка.

Ние работим в тясно сътрудничество с нашите клиенти и когато е необходимо с други експерти -консултанти, за да гарантираме, че всички потенциални въздействия върху околната среда се разглеждат интегрирано.

Също така, ние предоставяме помощ и подкрепа на нашите клиенти при изпълнението на условията за планиране, екологична поддръжка намясто, кандидатстване за разрешения и др., за да може Вашият проект да бъде одобрен и реализиран във възможно най-кратки срокове.

Нашите услуги ви гарантират, че ще покриете нормативните изисквания и Ви спестяват време и пари, които бихте загубили в случай на неодобряване или спиране на Ваш проект.

За повече информация или съдействие по конкретен казус, свържете се с нас сега:

Телефон: 0879 222 849

Имейл: info@ecoabonament.bg

Адрес: София 1592, район Искър, ул. „Обиколно“ 2, офис № 2.