Какво представлява класификацията на отпадъците?

02.06.2021от ecoadm0

Отпадъците са навсякъде около нас 

 

Планетата буквално прелива от отпадъци, чиито източник са домовете, офисите, предприятията. Боклуците са резултат на разнообразните човешките дейности като в последните десетилетия дори говорим за космически отпадъци. 

 Какво представлява класификацията на отпадъците?

Еколозите предупреждават, че примерно с настоящите темпове на генериране на пластмаса, тя може да стане повече от рибата в моретата само след 30 години. В Тихия океан вече има плаващ остров от непотребни изделия. 

Вредите обаче далеч не са само за водния свят. Отпадъчните предмети и вещества крият риск за екосистемите на земята. Тревожните сигнали са все повече, но най-осезаеми са настъпващите климатични промени и изчезването на някои биологични видове. Ето защо грижата за чистотата на планетата е приоритет номер едно пред човечеството. 

 Какво представлява класификацията на отпадъците?

Основни групи отпадъци 

Отпадъците могат да бъдат групирани по различни показатели като състав, източник, свойства, възможност за преработка и т.н. Според риска, които крият за населението и околната среда, те се делят на опасни и неопасни. 

От друга страна лесно приложимо е разпределянето им според техния произход. Обществените сектори генерират всякакъв боклук, което превръща в широко разпространена подялбата, която свежда отпадъците до – битови, строителни, производствени и радиоактивни. 

Битови 

Техният основен източник са всяко едно домакинство или офис. За съжаление не се изхвърлят единствено биоразпадащите се отпадъци, а в все по-често домът е източник на неразградими и опасни боклуци. 

Причината е, че в нашето съвремие повече се използват лакове, масла и други химикали, които са се превърнали е неразделна част от ежедневните нужди на хората. 

Такива са :

 • почистващите препарати 
 • различните консумативи 
 • лампи 
 • батерии 
 • пластмасови опаковки 
 • медикаменти и много други предмети и вещества ( които има във всяка се изхвърлят от всяка къща или служебно помещение) 

Според действащото законодателство грижа на общинската администрация е да организира извозването и депонирането на сметта. Също така остарялата домакинска техника се събира и транспортира до обособени места за преработка. Към контейнерите за разделното събиране на боклука, съществуват вече специални съдове за  непотребните дрехи и обувки.

Производствени 

Предметите и веществата, които се отделят при производствената дейност, крият най-голям риск за околната среда и водите. По тази причини всяко подобна дейност трябва да спазва нормативната уредба, чиято основна цел е различните производства да имат минимален риск за населението и природата. 

Пречиствателни инсталации, филтри, системи за контрол са част от разписаните задължения към всяка компания, според конкретните й производствени мощности. Основната им функция е да не се допуска замърсяване с вредни вещества на въздуха, почвите и водите. 

Строителни 

Освен пряко отделените при строителството боклуци, в тази група спадат и всички отпадъци от ремонтните и разрушителни дейности. Наред с бетона, цимента, тухлите, металните елементи, към тях влизат боите, лепилата, разтворите, кабелите, азбестовата изолация и много други материали. Подобно на производствените, голяма част от строителните отпадъци също крият рискове и се причисляват към опасните. 

Радиоактивни

Определени руди или остатъчни продукти от производството на атомна енергия се характеризират като радиоактивни. Всички отпадъци от тази група са крайно опасни за хората и заобикалящия ни свят. Контролът върху тях е изключително стриктен и се изисква спазването на международни стандарти и правила при боравенето с подобен боклук. 

Неправилното му съхранение също е опасно. Преработката на подобни отпадъци е сложен процес, след което те се „погребват” в специални хранилища, за да не достигнат до почвата и подпочвените води.

Класификация на отпадъците   

Екоекспертите сочат два основни начина за справяне с големия проблем, в който се е превърнало повсеместното натрупване на огромни количества отпадъци. 

От една страна се търсят варианти за тяхното унищожение, преработка или повторно влагане в употреба. От друга страна, все повече се апелира към намаляване на темповете и количествата на отделяне на  боклуците. 

 Какво представлява класификацията на отпадъците?

На дневен ред е и друга неотложна задача. Все по-тревожно е обстоятелството, че през годините в различни депа са складирани остарели предмети и вещества, за които няма нужната днес информация за техния произход и състав. 

Те могат да бъдат максимално оползотворени едва след като тези събирани във времето количества се сортират и обособят по определени стандартни критерии. 

С цел избягване на подобни и други проблеми, действащите нормативни документи налагат класификация на отпадъците. Това е начин за тяхното идентифициране, което задължително се извършва от техния източник, т.е. компанията, която ги генерира. В основата на тази подялба на предметите и веществата е произходът им и оценката за наличие на опасни вещества. 

Актуалната национална наредба за класифициране е в съответствие на съществуващия Закон за управление на отпадъците. В прилаганата класификация е базиран код от шест цифри, които дават информация за различни характеристики на боклука. 

Примерно, кодът за хартия се различава от този за електроника. Когато отпадъкът е опасен се поставя след общото му обозначението допълнителен знак. 

Критериите, които са в основата на общоприложимото деление, са свързани с :

 • източника 
 • произхода
 • състава 
 • свойствата (на самия отпадък и/или на суровините и материалите, които са използвани в даденото производството) 

Използваните правила следват законодателството, което от своя страна е съобразено с международните стандарти. Една от съществените роли при управлението на отпадъците е отделянето на опасните. Това е важен процес, който има основно значение при тяхното последващо третиране. 

Понякога остатъчните продукти от дадена производствена дейност могат да придобият нови характеристика в определена среда или в контакт с други вещества. По тази причина класифицирането е важно задължение на стопанските субекти в процеса на опазване на природата и грижата за безопасността на населението и животинските видове. 

Общият подход при характеризиране на изхвърлените предмети и веществата също така е гарант за недопускане на вредни въздействия.

Правилното разделение помага за поредица от дейности, които са свързани със спазване на нормите за транспорт, обработка или влагане в нови производства, за да няма вариант да се допусне рискови суровини да се вложат при изработката на нов продукт. Класифицирането касае и важните процеси, свързани с опаковане, етикетирането и депонирането. 

 Какво представлява класификацията на отпадъците?

Стъпки при характеризиране на боклука 

Те съответно са следните няколко подред :

 1. Първо трябва да се определи дали конкретният отпадък е необходимо да бъде класифициран. 
 2. Ако попада в посочения списък, то той следва да получи своя код. 
 3. Необходимо е да се оцени правилно ли е извършено класифицирането  по посочените цифри за идентификация.
 4. Отбелязване дали отпадъкът или негови съставни елементи са опасни.
 5. Степенуване и оценка на опасните съставки или свойства на отпадъка.

Процесът изисква познания и опит, които притежават консултанти или обучени специалисти, които са запознати с нормативната база и имат опит в нейното прилагане. 

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са с *