За нас

„Еко Абонамент“ ЕООД, с ЕИК 203663077 е основана през 2015 г.

Ние сме мотивирани експерти с дългогодишен опит.

Предлагаме квалифицирани услуги в областта на екологията.

Независимо дали:

  • Образувате отпадъци
  • Търгувате с отпадъци
  • Рециклирате отпадъци
  • Подготвяте за повторна употреба отпадъци
  • Събирате отпадъци
  • Транспортирате отпадъци
  • Осъществявате внос/въвеждане или износ/изпращане на отпадъци отпадъци
  • Изграждате постройка, ферма, завод, кладенец и т.н., които изискват преценка на въздействие върху околната среда (ОВОС). Започвате нов проект и имате нужда от правен или екологичен съвет.

Ние може да ви бъдем полезни във всяка ситуация и с всяка инстанция.

Защото вероятно знаете, че ако не отговаряте на изискванията, вашата дейност ще бъде спряна, а глобите и санкциите са големи. От 1400 лв. до 50 000 лв. при първо нарушение и до 200 000 лв. при повторни нарушения.

Добрата новина е, че нашият екип от години консултира и успешно реализира проекти за големи, средни и малки бизнеси и физически лица в областта на екологията.

Ние влизаме в детайли в специфичните особености и изисквания на клиентите, за да постигнемтърсеният от Вас ефект за развитие, промяна или постигане на конкретна цел.

Работим отговорно и коректно, като се стремим да създадем такива взаимоотношенията с клиентите ни, че те да ни препоръчат на техни партньори или познати.

Клиентите, които ни се доверяват ежедневно, са от различни икономически сектори.

Едни наши клиенти се сблъскват с проблема, че образуват отпадъци, при което възниквануждатада ги управляват като спазват изискванията на нормативната уредба по опазването на околната среда.

Други наши клиенти реализират различни бизнес начинания, които са свързани с ползване или добиване на природни ресурси.

Всички знаем, че земята има ограничени ресурси и тяхното използване оказва все по-голям натиск върху естествената ни среда, което води до глобалното затопляне, замърсяване на околната среда и влошаване и намаляване на екосистемите и биологичното разнообразие.

За да се намалят негативните въздействия върху околната среда,свързани с използването на ресурси в икономиката, трябва да полагаме усилия да ги запазим.

В тази посока ние предлагаме устойчиви решения при съвременните екологични казуси и проблеми, които от една страна да спазват нормативната уредба на Република България и от друга да са икономически изгодни за фирмата, която ги прилага.

ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ОСНОВНИЯ НИ ЕКИП:

Илона Стойкова

Управител на ЕКО АБОНАМЕНТ ЕООД, гр. София

ilona-staykova

Предмет на дейност на дружеството са консултантски услуги в областта на управлението на околната среда, изработване и подготовка на цялостна документация за планове, програми, проекти и инвестиционни предложения, изготвяне на заявление и участие във всички етапи от процедурата по издаване на разрешително за дейности с отпадъци, провеждане на консултации с компетентните органи, консултации относно провеждане и документиране на собствен мониторинг.

магистър по специалност „право” от СУ «Св. Климент Охридски», гр. София.

Курс Проектен мениджмънт – International Project Management Association,  Австрия съвместно с WIFI, България.

Имам дългогодишен опит в областта на нормотворчеството – разработвала съм проекти на нормативни актове, в т.ч. за транспониране на актове на ЕС в националното законодателство. Изготвяла съм правни анализи и становища по българското законодателство и по международни договори. Участвала съм в комисии по провеждане на обществени поръчки, в т.ч. по оперативни програми „Регионално развитие“ и “Административен капацитет”.

Професионалният ми опит започва от държавната администрация – била съм началник отдел „Нормативни актове”, дирекция „Правна” в Министерство на икономиката и продължава в частния сектор. Имам богат натрупан опит в сферата на корпоративното управление, като съм била в ръководните органи на частни и държавни компании и фондове от сферата на промишлеността, енергетиката и управление на отпадъците.

Награждавана съм за висок професионализъм в държавната администрация и от контрагенти.

Любомир Грънчаров

Експерт еколог

lubomir-prancharovЕксперт по компонент Отпадъци и компонент Води и въздействието им върху околната среда. Експерт по ОВОС, екологични оценки, консултант по безопастността при превоз на опасни товари по шосе.

Машинен инженер, Магистър – “Техника и технологии за опазване на околната среда” – Русенски Университет „Ангел Кънчев“

Курсове и обучения :

– Комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването /КПКЗ/. Проект от Европейския съюз.

– Подобряване достъпа до информация и участие на обществеността във вземането на решения по въпроси на околната среда, организиран от “Регионален екологичен център за Централна и Източна Европа”.

– Биофоторемедиация на води и почви, замърсени с устойчиви замърсители, организиран от “Изследователски център по Околна среда на Кралски военен колеж-гр.Кингстън”.

– Удостоверение № 2571 за преминато бучение за консултант по безопастността при превоз на опасни товари по шосе от класове : 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9.

– Обучение за работа с програмен продукт ArcGis.

– Обучение по Проект на Европейския съюз за работа с програмния продукт за мониторинг на изпълнението на проектите, включени в Националната стратегия за интегрирано развитие на инфраструктурата в Република България

Милена Николова

Експерт еколог

milena-nikolova

Експерт по ОВОС, управление на отпадъците, разрешителни и регистрационни режими, екологични щети и екологична отговорност, лабораторни анализи.

Инженер-металург, Магистър – Химико-Технологичен и Металургичен Университет – София, Специалност „Добив на черни метали“

22 години професионален опит в металургичната и машиностроителната промишленост – Научно-изследователски, проекто-конструкторски Институт за технологии, оборудване и качествени стомани, Радомир Метал Индъстрийз АД.

11 години опит в сферата на екологията – в регионална структура на МОСВ и в частния сектор.