Превоз на опасни отпадъци

Съгласно Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR), всички предприятия, дейностите, на които включват превоз на опасни товари по шосе или свързани с тях опаковане и товаро-разтоварни дейности, трябва да имат Консултант по безопасността, който да им помага при дейностите, свързани с превоз на опасни ADR товари.

Отговорната задачана консултантавключва множество дейности, с които да минимизира рисковете свързани с населението, околната среда и различните видове имущество.

Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) е изготвена в Женева през 1957 г. под егидата на Икономическата комисия на Организацията на обединените нации за Европа и влязла в сила през 1968 г.Впоследствие международния превоз на опасни товари се регулира чрез изменения и допълнения на Приложения А и В от ADR.

Съгласно спогодбата, има различни видове опасни товари.

Има опасни товари, които са забранени за превоз и не се приемат за международен транспорт.

Опасните товари се приемат за международен превоз само при спазване на:

 1. Условията, определени в Приложение А за съответните стоки, по отношение на тяхната опаковка и етикетиране
 1. Условията, определени в Приложение B, по отношение на оборудването и експлоатацията на превозното средство, което осъществява превоза на съответните товари.

Консултантът по безопасността трябва да изпълнява множество функции, като съветването и предписването на редица мерки, свързани със сигурността, здравето и околната среда във връзка с транспорта на опасните товари, както и изготвянето на редица доклади и отчети.

Ние можем да Ви помогнем с всяка стъпка от транспортирането на опасните товарии да Ви предложим подходящи работещи решения на всяко предизвикателство.

Можем да ви предложи квалифициран консултант с опит при превоза на опасни товари по шосе, съгласно изискванията на Европейската спогодба за превоз на опасни товари ADR от класове:

 Клас 3: Течни запалими вещества

Клас 4.1: Твърди запалими вещества, самореагиращивещества и твърдидесенбилизирани взривни вещества

Клас 4.2: Самозапалими вещества

Клас 4.3: Вещества, които при контакт с вода отделятзапалими газове

Клас 5.1: Окисляващи вещества

Клас 5.2: Органични пероксиди

Клас 6.1: Токсични вещества

Клас 6.2: Инфекциозни вещества

Клас 8: Корозионни вещества

Клас 9: Други опасни вещества и изделия

Нашите услуги, свързани с превоза на опасниADR товари, включват:

 1. Обучение на Вашите служители – спедитори, логистични отдели, складови работници и други служители, които са свързани с подготовката и процеса на транспортиране на опасни товари
 1. Изготвяне на АДР годишен доклад и съхраняването му съгласно изискванията за срок от 5 години
 1. Подготвяне на списъци за проверка от шофьора на превозното средство преди потегляне с АДР товар
 1. Инструкции към служителите при приемане, организацията по транспорта и самия транспорт
 1. Следим за валидността на АДР удостоверенията на Вашите превозни средства и на шофьорите
 1. Консултираме фирмите-превозвачи на АДР товари дали е необходимо превозното средство да бъде с оранжеви или други табели, дали е необходимо да спазвате тунелни ограничения, дали водачът на превозното средство е задължително да има АДР удостоверение, дали превозното средство трябва да има удостоверение, както и какво оборудване и документи е необходимо да има на борда на ПС
 1. Консултираме Ви при закупуване на транспортни средства за превоз на опасни товари и при определянето на спецификациите, които да отговарят на нормативните изисквания
 1. Следим за новостите в изискванията за превоз на опасни товари, съгласно регулациите и своевременно уведомяваме фирмата-производител или съответно фирмата-превозвач;
 1. Даваме инструкции за правилно опаковане, поставяне на етикети и маркировка на опаковките
 1. Проверяваме или изготвяме документите за превоз на опасни товари по суша, въздух, море или мултимодален транспорт
 1. Изготвяме подходящи мерки, съвети и указания за предотвратяването на инциденти и нарушения на нормативни актове
 1. Следим и изпълняваме стриктно всички други задължения, описани за АДР Консултант в глава 1.8.3.3 на АДР

Нашите услуги ви гарантират, че ще покриете нормативните изисквания и Ви спестяват време и пари, които бихте загубили в случай на спиране на Ваш транспорт или глоби.

Цените на нашите услуги се определят от естеството на конкретната задача и необходимото време за реализирането й.

Те не са високи, а Вие ще останете доволни от съвместната ни работа.

За повече информация или съдействие по конкретен казус, свържете се с нас сега:

Телефон: 0879 222 849

Имейл: info@ecoabonament.bg

Адрес: София 1592, район Искър, ул. „Обиколно“ 2, офис № 2.