Начало Превоз на опасни отпадъци

Съгласно Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR), всички предприятия, дейностите, на които включват превоз на опасни товари по шосе или свързани с тях опаковане и товаро-разтоварни дейности, трябва да имат Консултант по безопасността, който да им помага при дейностите, свързани с превоз на опасни ADR товари.

Отговорната задачана консултантавключва множество дейности, с които да минимизира рисковете свързани с населението, околната среда и различните видове имущество.

Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе (ADR) е изготвена в Женева през 1957 г. под егидата на Икономическата комисия на Организацията на обединените нации за Европа и влязла в сила през 1968 г.Впоследствие международния превоз на опасни товари се регулира чрез изменения и допълнения на Приложения А и В от ADR.

Съгласно спогодбата, има различни видове опасни товари.

Има опасни товари, които са забранени за превоз и не се приемат за международен транспорт.

Опасните товари се приемат за международен превоз само при спазване на:

 1. Условията, определени в Приложение А за съответните стоки, по отношение на тяхната опаковка и етикетиране
 1. Условията, определени в Приложение B, по отношение на оборудването и експлоатацията на превозното средство, което осъществява превоза на съответните товари.

Консултантът по безопасността трябва да изпълнява множество функции, като съветването и предписването на редица мерки, свързани със сигурността, здравето и околната среда във връзка с транспорта на опасните товари, както и изготвянето на редица доклади и отчети.

Ние можем да Ви помогнем с всяка стъпка от транспортирането на опасните товарии да Ви предложим подходящи работещи решения на всяко предизвикателство.

Можем да ви предложи квалифициран консултант с опит при превоза на опасни товари по шосе, съгласно изискванията на Европейската спогодба за превоз на опасни товари ADR от класове:

 Клас 3: Течни запалими вещества

Клас 4.1: Твърди запалими вещества, самореагиращивещества и твърдидесенбилизирани взривни вещества

Клас 4.2: Самозапалими вещества

Клас 4.3: Вещества, които при контакт с вода отделятзапалими газове

Клас 5.1: Окисляващи вещества

Клас 5.2: Органични пероксиди

Клас 6.1: Токсични вещества

Клас 6.2: Инфекциозни вещества

Клас 8: Корозионни вещества

Клас 9: Други опасни вещества и изделия

Нашите услуги, свързани с превоза на опасниADR товари, включват:

 1. Обучение на Вашите служители – спедитори, логистични отдели, складови работници и други служители, които са свързани с подготовката и процеса на транспортиране на опасни товари
 1. Изготвяне на АДР годишен доклад и съхраняването му съгласно изискванията за срок от 5 години
 1. Подготвяне на списъци за проверка от шофьора на превозното средство преди потегляне с АДР товар
 1. Инструкции към служителите при приемане, организацията по транспорта и самия транспорт
 1. Следим за валидността на АДР удостоверенията на Вашите превозни средства и на шофьорите
 1. Консултираме фирмите-превозвачи на АДР товари дали е необходимо превозното средство да бъде с оранжеви или други табели, дали е необходимо да спазвате тунелни ограничения, дали водачът на превозното средство е задължително да има АДР удостоверение, дали превозното средство трябва да има удостоверение, както и какво оборудване и документи е необходимо да има на борда на ПС
 1. Консултираме Ви при закупуване на транспортни средства за превоз на опасни товари и при определянето на спецификациите, които да отговарят на нормативните изисквания
 1. Следим за новостите в изискванията за превоз на опасни товари, съгласно регулациите и своевременно уведомяваме фирмата-производител или съответно фирмата-превозвач;
 1. Даваме инструкции за правилно опаковане, поставяне на етикети и маркировка на опаковките
 1. Проверяваме или изготвяме документите за превоз на опасни товари по суша, въздух, море или мултимодален транспорт
 1. Изготвяме подходящи мерки, съвети и указания за предотвратяването на инциденти и нарушения на нормативни актове
 1. Следим и изпълняваме стриктно всички други задължения, описани за АДР Консултант в глава 1.8.3.3 на АДР

Нашите услуги ви гарантират, че ще покриете нормативните изисквания и Ви спестяват време и пари, които бихте загубили в случай на спиране на Ваш транспорт или глоби.

Цените на нашите услуги се определят от естеството на конкретната задача и необходимото време за реализирането й.

Те не са високи, а Вие ще останете доволни от съвместната ни работа.

За повече информация или съдействие по конкретен казус, свържете се с нас сега:

Телефон: 0879 222 849

Имейл: info@ecoabonament.bg

Адрес: София 1592, район Искър, ул. „Обиколно“ 2, офис № 2.