Какво представлява екологията?

02.06.2021от ecoadm0

Екологията е научнa дисциплинa, която обяснява взаимодействията между организмите и средата, в която те живеят. Тя изследва екосистемите на Земята и тяхната взаимовръзка. Нейното изучаване дава нови знания за живата природа, която е съвкупност от растителен и животински свят и всички останали организми. 

На нашата планета животът съществува в сухоземната, водна, почвена и  организмовата среда. Те също са обект на  проучванията на учените.

Какво представлява екологията?

В последните десетилетия проблемите пред екологията са пряко свързани с опазването на средата около нас и за възстановяване на равновесието. 

С развитието на индустрията и технологиите настъпиха промени в природата и климата и заедно с натрупването на огромни количества отпадъци, това се превърнаха в едни от най-важните задачи за разрешаване пред човечеството, за да се съхрани биологичното разнообразие на планетата. 

Какво представлява управлението на отпадъците?

Човешката дейност оставя своя отпечатък върху заобикалящата ни среда, но за съжаление често тя е съпътствана от нанасяне на щети във функционирането на екосистемите. Повсеместното замърсяване особено с неразградими боклуци през последните години, е причина на световно ниво да се вземат глобални решение и да се наложат правила за управление на отпадъците. 

От една страна трупането на отпадъци застрашава природата и здравето на хората, а от друга – рециклирането носи ползи за световната икономика. Преработката и влагането на използваните вече предмети и вещества отново в производството, пряко е свързано с опазване на изчерпаемите природни ресурси.

Какво представлява екологията?

Управлението на отпадъците е широкообхватна дейност, която включва поредица от важни етапи – от създаването, през събирането, транспортирането, депонирането, рециклирането, унищожението или повторното използва на отпадъците. Според вида на боклука се прилагат редица правила, чиято цел е безопасността на околната среда и населението. 

Особено внимание към опасните отпадъци  

Една част от ежедневно генерираните от човечеството отпадъци се определят като опасни. Причината е, че те крият риск за населението и природата. Това са предмети или вещества, които може да са  отровни или с други вредни характеристики. Тяхното управление изисква специални мерки, които са разписани в национални и международни документи. 

Източник на опасните отпадъци са разнообразните обществени и производствени сектори. Техният произход е един от определящите критерии за тяхното класифициране. Опасните боклуци се делят на битови, производствени, строителни и радиоактивни. 

Обезвреждането им е сложен процес, свързан с наличието на специално оборудван транспорт и складове, иновативни методи за съхранение и обработка, квалифицирам за дейността персонал. 

В България опасните отпадъци се складират в специализирани регионални депа и фирми, но част от тях се транспортират извън страната. В чужбина функционират модерни технологични мощности за обезвреждане. Една част от рисковия боклук се рециклира и преработва, за да се използва наново за създаване на различни изделия. 

Какво представлява екологията?

Екологичен мениджмънт

Екологичният мениджмънт е важен елемент от процеса за регулиране на екологичното управление. От близо 20 години действа Схема за еко управление и одит (EMAS), която е изработена от Европейската комисия. Този инструмент има за цел да помага на организациите в подхода им към екосъобразност. 

Сертифициранането по схемата изисква кандидатстващите да могат да покрият международните стандарти ISO 14000. Те са свързани с регулиране на взаимодействието на отпадъците с  околната среда, за да се сведе до минимум рискът от нейното замърсяване или вредното въздействие на опасните предмети и вещества.

Какво представлява екологията?

В националната нормативна база са разписани всички въпросите, касаещи управлението на отпадъците и тяхното безопасно третиране. 

Устойчивост на управлението на отпадъци

Целта на процесите, които са свързани с управлението на боклука, имат за задача да се намали неговото количество като максимално се оползотвори той чрез рециклиране или повторна употреба. Друга възможност е да се унищожи напълно и да не се допуска да повлияе негативно върху екосистемите. 

Голямата цел в световен мащаб обаче е като цяло да се намалят количествата и затова се стимулират отделните домакинства, производствени мощности и ежедневните човешки дейности, за да отделят по-малко отпадъци.  

Какво представлява екологията?

Колкото повече нараства необходимостта от правилно обезвереждане на ненужните предмети и вещества, толкова повече нараства нуждата от компании, които професионално да организират този дълъг и сложен процес. 

В сектора има новосъздадени и по-отдавна функциониращи фирми, които разполагат с необходимите разрешителни и отговарят на стандартите, за да реализират дейността си. Екоекспертите са квалифицирани, следят динамиката на процесите, запознати са с прилагането на разпоредбите и как се осъществява техният контрол.

Професионални консултанти в областта на екологията 

Ролята на консултантите е да съветват, да подготвят необходимата документация и да помагат да се следва националното и световно законодателство в сферата на екологията. 

Всяко производство изхвърля определено количество боклуци или вредни вещества и затова то е задължено да има разписани правила, които да се прилагат като гарант, че се опазва здравето и живота на населението и на заобикалящата ни среда. 

За да отговаря на законовите изисквания, една компания трябва да спазва поредица от разпоредби, да има отговорно отношение и грижа към природата. 

Какво представлява екологията?

Външният консултант по екологичните въпроси има ангажимент да е запознат със задълженията и отговорностите, на които е необходимо да отговаря определената компания.  Специализираните фирми в сферата на на отпадъците са подготвени по всички въпроси в бранша и следят за нормативните промени и други новости в сектора. 

Освен това те добре познават актуалните европейски документи и законодателства. В повечето случаи в профила на подобни компании е записано, че консултират правно и технически, изготвят необходимата документация, която се свързва с целия процес за управление на отпадъците. 

Необходимостта от консултанти се обуславя и от големия брой разрешителни и регистрации, които са необходими за всеки, независимо дали генерира, събира, транспортира, рециклира, използва повторно, търгува и внася отпадъци. 

Специализираните фирми могат да класифицират и характеризират вида на различните предмети и вещества. Професионалният персонал може се ангажира с много по вид дейности, според конкретната необходимост на бизнес партньора. Експертите оказват помощ при оформяне на документация, свързана с разрешителни, регистрация или отчетност на производство или реализиаране на екопроект. 

Друга сфера на помощ е осъществяването на специализиран транспорт на отпадъци, включително и на опасните. В повечето случаи специалистите разполагат с практически опит в сферата на екологията и могат да предоставят широк набор от услуги. 

Сред тях е също изготвянето на оценка за въздействието върху околната среда, която примерно е нужна не само при изграждането на завод, но дори при построяването на ферма или отварянето на кладенец. Ето защо тези фирми са полезен и нужен партньор в реализирането на дейности и проекти.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са с *