Направление води

Водитеса важен и ценен компонент на околната среда. Те са едно от най-разпространените вещества и както всички знаем, са от особено значение за живота на нашата планета.

Без вода е немислима всякаква стопанска дейност.

Водовземане се извършва за осигуряване на вода за всички сфери на общественото развитие – за питейно водоснабдяване, за напояване, за промишлени нужди, за производство на електроенергия и за някои други цели.

Ето защо замърсяването на водите е сериозен проблем и отговорност на всеки човек и на всяка организация.

Опазването на водите е регламентирано със Закона за водите, като дейностите, свързани с водоползване и/или ползване на воден обект подлежат на разрешителен режим.

Целта на Закона за водите е да осигури интегрирано управление на водите в интерес на обществото и опазване здравето на населението.

Затова е необходимо да се създават условия за осигуряване на достатъчно количество и добро качество на водите, намаляване на замърсяванетоим, опазване повърхностните и подземните води и тези на Черно море, прекратяване на замърсяването на морската среда с естествени или синтетични вещества, намаляване и/или прекратяване на заустванията, емисиите и изпусканията на приоритетни вещества.

Какви видове разрешителни се изискват за използване на воден обект?

 Разрешително за използване на воден обект се издава за:

I. Изграждане на нови или реконструкция и модернизация на съществуващисистеми и съоръжения за:

 1. Регулиране на оттока
 1. Линейна инфраструктура, пресичаща водни обекти – аквадукти, мостове, преносни мрежи и проводи
 1. Хидрогеоложки проучвания
 1. Защита от вредното въздействие на водите
 1. Хидротехнически пристанищни съоръжения
 1. Плаващи съоръжения в язовири
 1. Водовземане от повърхностни или от подземни води
 1. Реинжектиране и за инжектиране на води, за изкуствено подхранване на подземните води и заотвеждане на замърсители в подземните води

II. Аквакултури и свързаните с тях дейности

III. Заустване на отпадъчни води в повърхностни води за:

 1. Проектиране на обекти, в т. ч. канализационни системи на населени места, селищни и курортниобразувания
 1. Експлоатация на съществуващи обекти, в т. ч. канализационни системи на населени места, селищнии курортни образувания

IV. Изземванена наносни отложения от повърхностни водни обекти

V. Реинжектиране или инжектиране на води в подземни водни обекти

VI. Изкуствено подхранване на подземни води

VII. Отвеждане на замърсители в подземни води

VIII. Поддържане проводимостта на некоригирани речни легла с цел почистване от храсти, дървесна растителност и отпадъци.

Ние предлагамеконсултации иизготвяне на всички необходими документи, което да Ви гарантира, че ще покриете изискванията съгласно националното законодателство и ще може да реализирате своя проект.

Ако се питате по-конкретно за какво може да разчитате на нас относно сектор води, ние може да ви бъдем полезни в следните направления:

I. Изготвяне и подаване на:

 1. Заявления за издаване на разрешителни за водовземане и ползване на повърхностни водни обекти
 1. Заявление за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект
 1. Заявление за изменение, продължаване или преиздаване на разрешително за водовземане от повърхностни води и/или ползване на повърхностен воден обект
 1. Заявление за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни води
 1. Заявления за издаване на разрешителни за водовземане и ползване на подземни води
 1. Заявление за изменение и/или продължаване или преиздаване на разрешително за водовземане от подземни води и/или ползване на подземен воден обект

Също така, гражданите имат право на безвъзмездно водовземане при изпълнение на следните условия:

 1. Водовземното съоръжение от подземни води е разположено в границите на населените места и селищните образувания
 1. Ползва се до 10 куб.м на денонощие за собствени потребности или се ползват индивидуални системи за отопление и/или охлаждане с обща инсталирана мощност до 50 kW, използващи като първичен енергиен източник енергията на сухите зони в земните недра и на подземните води с температура до 20 °С, с изключение на минералните води
 1. Не се надвишават определените в плановете за управление на речните басейни и обявени в интернет страниците на басейновите дирекции максимални водни обеми за землището на всяко населено място, които не могат да бъдат по-големи от 50 на 100 от разполагаемите ресурси на първото от повърхността подземно водно тяло.

В тази връзка ние може да Ви предложим консултации и изготвяне на: 

 1. Уведомление за регистрация на водовземно съоръжение от подземни води за задоволяване на собствени потребности на гражданите
 1. Заявление за регистрация на водовземно съоръжение от подземни води за задоволяване на собствени потребности на гражданите
 1. Заявление за регистрация на водовземно съоръжение от подземни води за стопански цели
 1. Уведомление за изграждане на водовземно съоръжение от подземни води за задоволяване на собствени потребности.

Съгласно Закона за водите “собствени потребности на гражданите” са потребностите от вода за домакински цели, както и за водопой на животни и за поливане в границите на собствения имот. Това не включва потребностите от вода за извършването на стопанска дейност и упражняване на професия или занаят.

Независимо дали се нуждаете от ползване на води за собствени или стопански нужди, ние ще Ви помогнем чрез консултации и изготвяне на необходимите документи, за да реализирате намеренията си.

За повече информация или съдействие по конкретен казус, свържете се с нас сега:

Телефон: 0879 222 849

Имейл: info@ecoabonament.bg

Адрес: София 1592, район Искър, ул. „Обиколно“ 2, офис № 2.