Сектор отпадъци

Устойчивото управление на непрекъснато нарастващото количество отпадъци е едно от най – значителните предизвикателства пред съвременната общественост.

Причините за замърсяването нао колната среда могат да бъдат от различно естество,  което придава една характерна особеност на екологичния проблем и изисква редица законови мерки за борба с него.

Образуваните отпадъци от жизнената дейност на човека, от производството и търговията, изискват незабавни действия за намаляване на общото им количество, повторната им употреба, увеличаване на рециклирането и тяхното оползотворяване.

С напредване развитието на технологичните процеси за третиране на отпадъците,  се повече се усъвършенстват възможностите за тяхното използване като алтернативен енергиен източник и намаляване на количеството, предназначено за депониране.

Управлението на отпадъците има за цел да се предотврати или ограничи вредното им въздействие върху човешкото здраве и околната среда и се осъществява в съответствие с изискванията на Закон за управление на отпадъците и подзаконовинормативни актове.

В законодателството се прилага следнияприоритетен ред (йерархия) при управление на отпадъците:

  1. предотвратяване на образуването им;
  2. подготовка за повторна употреба;
  3. рециклиране;
  4. друго оползотворяване, например оползотворяване за получаване на енергия;
  5. обезвреждане.

Стремежа към намаляване на количеството депонирани отпадъци води до увеличаване на броя на стартиращите компании в сектора, всяка от които предлага максимално оползотворяване и рециклиране на отпадъците на своите клиенти и намаляване на тонажа, изпратен на депата.

Компаниите извършващи дейности с отпадъци работят в постоянно променяща се и силно регулирана среда.

Ние от „Еко Абонамент“ ЕООД може да Ви помогнем даразберете и спазите законодателството, чрезправни и техническиконсултации, насоки иуказания и чрезизготвяне на цялата необходима документация.

Има наистина много видове екологични разрешителни и регистрации, обхващащи всички видове регулирани дейности. И многото и различни критерии и изисквания при всяка една от тях, прави получаването на съответното решение сложен процес.

Ние вече сме запознати с вида на разрешението, под което ще попадне Вашата дейност и имаме опит за всички стъпки, които трябва да бъдат предприети, за да получите необходимото разрешение.

Практическият ни опит позволява да опростим процеса на издаване на разрешителни, като предоставяме на регулатора цялата необходима информацияс надлежно направени приложения, осигурявайки я от първия път.

Изчерпателният набор от предоставяните услуги за управление на отпадъците, от планиране до мониторинг и управление на проекти, помага на нашите клиенти да доставят и експлоатират основни съоръжения за управление на отпадъците, което носи печалби и връща дългосрочни ползи за общността и околната среда.

Ние се ангажираме да предоставим н аВас (нашите клиенти)услуги, които са изцяло пригодени към Вашата ситуация.

Нашите услуги включват:

  1. Класификация на генерираните отпадъци, включително основно охарактеризиране на отпадъците
  2. Насоки и препоръки при изграждане на нови обекти за дейности с отпадъци, както и при разширяване на дейностите на вече изградени обекти
  3. Планиране на нови съоръжения за отпадъци, оценка на варианти и проучвания за разполагане, оценка на въздействието и съгласувания
  4. Изготвяне на необходимата документация за издаване на разрешение или извършване на регистрация
  5. Освен това, оказваме оперативна подкрепа за водене на изискващата се отчетност, както и изготвяне на годишни отчети.

Ние може да Ви бъдем полезни във всяка ситуация и с всяка компетентна институция в областта на екологията.

Извършваме разнообразни видове услуги, но няма как да опишем всички. Затова ни запознайте с Вашите интереси, а ние ще помогнем за тяхното бързо реализиране. А ако сте доволни от нашето сътрудничество ще Ви подкрепим и при всяко тяхно разширение или изменение, както и в оперативната Ви дейност.

За повече информация или съдействие по конкретен казус, свържете се с нас сега:

Телефон: 0879 222 849

Имейл: info@ecoabonament.bg

Адрес: София 1592, район Искър, ул. „Обиколно“ 2, офис № 2.