Какво е инвестиционно предложение?

24.03.2021от ecoadm0

Понятието “инвестиционно предложение” е дефинирано в Закона за опазването на околната среда и неговите приложения. То представлява ключов етап от провеждането на Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС).

Какво е инвестиционно предложение?

В духа на допълнителните разпоредби, придружаващи текстовете на закона, това е предложение за реализация на строежни работи или изграждането на схеми или инсталации, или друг вид намеса в природната среда и естествения ландшафт. Това определение остава в сила и спрямо добива на руди и други полезни изкопаеми.

В кои случаи сме длъжни да изготвим инвестиционно предложение?

В процедурата по ОВОС инвеститорът се нарича възложител. Това е така, защото именно той е длъжен да представи ИП за всеки свой проект, който попада в горното описание. Така се стартира процедурата по оценяване на екологичното въздействие. 

При одобрение от страна на упълномощения орган, може да се пристъпи направо към работа. В случаите, когато регулатор прецени, се изготвя и доклад с по-подробна екологична оценка, или проектът се блокира още на ниво предложение.

Какво е инвестиционно предложение?

Търговски обекти и офиси, както и жилищните сгради, не подлежат на изискване за ИП по ЗООС.

Какво трябва да съдържа то?

В предложението трябва да бъдат изброени всички дейности, които ще бъдат извършени.

  • Например, ако става въпрос за дадено преработвателно съображение, трябва да представим задължително неговия капацитет.
  • Ако става въпрос за строеж или реконструкция на помещение за добитък, трябва да опишем за колко животни ще се предвижда място и какъв ще бъде начинът им на отглеждане
  • За пресово-термичен цех ще трябва да бъде упомената енергията на пресите и т.н.

Какво е инвестиционно предложение?
Нужно е да се опишат подробно всичките параметри на строително-монтажните дейности, които предстои да се извършват, както и очакваните резултати от тях. Необходимо е да посочим също така и материалите, които ще се прилагат при изпълнението.

Описват се и водоизточниците, както и обемите вода, които ще са нужни за реализацията на ИП. Прилага се и план за използването на електрическа енергия – какво количество ще е необходимо за оперирането на съответните съоръжения. Не забравяйте, че ако в процеса на одобрение на инвестиционни предложения, ако те бъдат разширени или пък изменени във връзка с Прил. 1 и 2 на ЗООС и ако това ще доведе до значително отрицателно въздействие върху природата, задължително се подлагат и те на екологична оценка.

В ИП трябва да включим също така спецификациите на проекта в етапа му на експлоатация. По-специално се предоставят:

Какво е инвестиционно предложение?

За да обясним разликата между различните видове консумативи, ще вземем за пример една класическа ферма за животни. В този случай суровините ще бъдат птиците, които отглеждаме, както и фуражните материали, с които възнамеряваме да ги храним. 

Като помощни материали бихме могли да посочим почистващите препарати, които използваме в помещенията, за да поддържаме хигиена и здравословна среда. Като ресурси по начало определяме електрическата енергия и водния дебит, които изхабяваме в процеса на реализация и експлоатацията на нашето съоръжение. Нужно е да опишем всичко това в нашето ИП.

В съответствие с реда по ЗООС, инвестиционното предложение се подава заедно с пълен комплект документи, включително документ за платена такса, попълнен въпросник съгласно Прил. 2 от Наредбата за ОВОС с контакт на възложителя и резюме на представеното ИП, а също и документация, с която може да бъде доказано, че е предоставен обществен достъп до информацията по това Приложение на Наредбата, а също и информация за обществения интерес.

Какво следва?

След изготвянето на нашето инвестиционно предложение, идва ред да кандидатстваме с него до съответното компетентно ведомство, което следва да го разгледа. След като това стане, ще получим решението на органа съответно на електронен или хартиен носител, в зависимост от това как сме го заявили.

Възможно ли е инвестиционното ни предложение да бъде отхвърлено?

За съжаление, винаги съществува такава вероятност.

Целта на подаването на ИП е да уведомим екологичния регулатор на страната относно нашето намерение като инвеститори. Най-важното е да бъдат очертани всички потенциални рискове за околната среда, които могат да възникнат, както и дали и какви мерки могат да се вземат за предотвратяването им. На свой ред той преценява дали тези опасности са пренебрежимо малки, неизяснени или имащи нужда от подобаваща превенция.

Първият случай, разбира се, е най-добрият сценарий, на който можем да се надяваме. При него на нашето инвестиционното предложение ще бъде дадена зелена светлина и процесът по ОВОС ще приключи благополучно за нас.

Във втория случай победата все още е далече – ще бъде поставено изискване в законосъобразен срок да се състави доклад с екологична оценка за проекта (ДОВОС). Към този доклад се прикачва и инвестиционното ни предложение.

Може и да се окаже, че нашето предложение е отхвърлено. Това може да се случи поради две основни причини: 

1) ако рискът за природата е твърде висок

2) ако не са изложени добре обстоятелствата, ИП не е пълно или надлежно съставено.

Особено жалко е, ако загубим благословията на екологичния регулатор заради зле подготвено инвестиционно предложение. Доверете се само на експерти в областта на процедурите по ОВОС и изготвянето на ИП.

Какво става, ако нямаме съгласувано инвестиционно предложение?

Регионалните инспекторати на МОСВ и министерството са компетентните органи, които следят за изпълнението на задължението за ИП съгласно Закона за околната среда и друга релевантна нормативна рамка. Те правят както периодични, така и случайни проверки за изрядността на всички реализирани проекти, отзовават се и по постъпили сигнали на граждани или организации, че за даден строеж не е внесено ИП по ОВОС, или пък е осъществено намерението в разрез с решението на регулаторния орган.

Ако не спазим отговорността си като инвеститор и възложител, подлежим на солидни административни наказания (глоби), които съответният орган налага.

Може ли да се обжалва решението по ИП?

Да. Това става по надлежния ред по силата на АПК на Република България. Съответно административните съдилища по места преценяват дали дадено ИП е било законосъобразно, или не.

Има толкова неща, които трябва да имаме предвид, когато подготвяме инвестиционно предложение за даден проект. Всяко едно от тези неща може да се обърка и да провали изцяло нашите планове. Получаването на одобрението на регулатора не бива да става жертва на лоша стратегия или изпълнение.

Спестете си проблеми и неволи, свързани с процедурата за екологична оценка. На Ecoabonament.bg ще намерите консултации по всички въпроси, свързани с ОВОС и вашето инвестиционно предложение.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са с *