Видове консултантски услуги в областта на екологията

22.12.2020от ecoadm0

В днешно време на предприятия от всяка индустрия и калибър се сблъскват с отговорности и проблеми от екологично естество. От една страна това е така, тъй като неблагоприятните последици от изменението на климата стават все по-очебийни в нашия живот. Все по-голяма част от обществото започва да възприема като своя лична отговорност опазването на околната среда и да се стреми към изграждането на една по-зелена и здрава планета.

Видове консултантски услуги в областта на екологията
От друга страна към това трябва да прибавим ефектите на засилената индустриализация и дигитализация в съвременните общества. Те извадиха на показ катастрофалните ефекти от лошото управление на токсични отпадъци, а също и от нехайната употреба на ограничени природни ресурси.

На този фон различните правителства изграждат все по-комплексни и изчерпателни регулации за защита на природата. Предлагат се и различни видове финансови облаги и мотивационни пакети за онези, които прилагат екосъобразни практики. 

Налагат се и парични и други видове санкции, издават се предписание за взимане на мерки, когато е необходимо. Всичко това цели да контролират отпечатъка на различните дейности върху местните екосистеми и да сведат до минимум тяхното евентуално негативно влияние. 

 

Големите замърсители – на фокус на еко регулаторите

Видове консултантски услуги в областта на екологията
В този контекст на засилена чувствителност от страна на органите, а също и на обществото, относно екологични рискове, все повече нараства популярността на бизнес консултациите свързани с опазването на околната среда и изграждане на стратегии за устойчиво развитие. Изключително внимателно се следят от властите бизнесите, занимаващи се с дейности с висок екологичен риск – това са произвеждащите вредни въглеродни емисии, опериращите в сектори като например транспорт, енергия, фабрики, опасни материали. Тези сектори могат да извлекат значителна полза, ако предприемат проактивни действия в тази насока. 

Екоабонамент.бг предлага многообразие от консултантски услуги в областта на екологията. Нашата цел е да облекчим работата на предприятието в неговото задължение да ограничава негативното въздействие на своите дейности върху заобикалящия го свят. Услугите са разделени в направления, засягащи управлението на отпадъците и водите, изготвянето на различни мерки за превенция и насърчаване на екологична отговорност, безопасен превоз на опасни товари по шосе, както и юридически казуси свързани с екология.

 

Управление на отпадъците

Всяка промишлена дейност генерира отпадъци, чието неправилно управление може да има фатални последици за местната екосистема и биологично разнообразие, ако не са третирани правилно. Днес всички сме свидетели как неразградимите пластмасови изделия биват намирани и в най-отдалечените кътчета на планетата и как тяхното разпадане има непоправими ефекти за здравето на планетата в продължение на стотици години. 

Ето защо държавите по цял свят са въвели редица нормативни актове, които да намалят вредното влияние и потенциалните щети причинени от депонирането или унищожаването на отпадъци. В направление отпадъци, услугите включват консултации относно правната рамка за управление на конкретните видове отпадъци, необходимите документи и изисквания за извършване на дейността, отчетност и други.

 

Опазване чистотата на водите

Видове консултантски услуги в областта на екологията

Водата е един от най-ценните природни ресурси, гарантиращ благоденствието на едно общество. Неправилната експлоатация на този незаменим и ограничен ресурс в редица сектори, включително промишленото производство и селското стопанство, може да доведе до неговия недостиг и замърсяване

Това от своя страна би било пагубно за местните екосистеми и здравето на населението. Тъй като дейностите, свързани с ползване на водни ресурси или обекти, подлежат на специален разрешителен режим съгласно Закона за водите, Екоабонамент може да предостави разяснителни услуги относно нормативните изисквания, които трябва да се следват за безопасното и устойчиво използване на водите.

 

Изготвяне на ДОВОС

Всяко инвестиционно намерение е задължено да премине оценка за въздействие върху околната среда (ОВОС), за да се преценят и предотвратят потенциалните щети от неговото осъществяване. Поради отговорността да се изготви такава оценка, една организация трябва отрано да прецени не само какви екологични последици би имало изпълнението на нейния проект, но и доколко реализацията му е осъществима и печеливша. В направление превантивна дейност консултации се предлагат относно реализацията на инвестиционни планове, изменения на съществуващата дейност, както и всякаква необходима информация и документи за осъществяването на нов проект.

С нарастването на популярността на екологичното управление, което спестява излишни разходи и забавяния на проекти, нараства и приложимостта на консултантските услуги в областта на екологичната отговорност. Предварителното идентифициране на екологични рискове и имплементацията на организационен модел, насърчаващ устойчивото развитие днес, може да гарантира успешността на едно предприятие и нейното място в бъдещето. Екоабонамент предлага разяснителни консултации относно засягащите ни природозащитни закони и стандарти, правата и задължения на операторите, както и процедури за избор и осъществяване на превантивни и оздравителни мерки.

 

Предизвикателството опасни отпадъци

Видове консултантски услуги в областта на екологията
Товарът и транспортирането на определени товари, съдържащи опасни вещества, може да представлява риск за човешкото здраве и безопасност и благополучието на околната среда (отровите химически отпадъци) и различните видове имущество (например корозивните и запалимите). Поради тази причина, Европейската спогодба за превоз на опасни товари, неречена ADR, изисква всяко предприятие, превозващо товари през вътрешни водни коридори или чрез сухопътен и железопътен транспорт, да има консултант по безопасност. Услуги в това направление се предлагат за опасни товари ADR от класове

  • 3
  • 4.1
  • 4.2
  • 4.3
  • 5.1
  • 5.2
  • 6.1
  • 6.2
  • 8
  • 9

 

Юридически консултации в областта на екологията

В случай на установени нарушения в областта на екологията, една организация би имала нужда и от правна помощ, която да допринесе за успешното разрешение на нейния екологичен казус. Обслужването по юридически казуси, свързани с реализирането на проекти, включва изготвянето на възражения по получени актове за установяване на административни нарушения, жалби срещу наказателни постановления и наказателни актове, тълкуване на нормативни текстове по конкретния казус и други. Експертният ни съвет ще ви помогне да преодолеете всякакви предизвикателства.

Наемането на външен консултант има многобройни предимства пред това една фирма сама да поема всички задължения и отговорности свързани със съблюдаването на нормативни уредби за опазването на околната среда. Нашите професионалисти, предоставящи в областта на екологията, вече имат нужните знания и опит за да Ви помогнат да постигнете вашите цели по-ефикасно и с по-малко главоболия. 

Вместо да се губи време да се обучават служители на необходимите нормативни уредби или да се рискува с дейности, без да са уточнени неяснотите около екологичния ѝ отпечатък, с помощта на консултанта, компанията Ви ще може да се фокусира върху основните си бизнес дейности, както и върху разрастването на бизнеса си.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са с *