Как се изгражда нов обект за дейности с отпадъци?

19.10.2021от ecoadm0

Боклуците, които всеки ден се генерират от хората, нарастват все повече. По тази причина рециклирането на отпадъците е едно от най-големите предизвикателства на нашето съвремие. Огромните количества непотребни предмети и вещества се събират, транспортират, съхраняват, преработват и унищожават. 

Как се изгражда нов обект за дейности с отпадъци?

В България всички тези дейностите се регулират от Закона за управление на отпадъците. Основната му цел е да се гарантира безопасността на населението и на околната среда. 

Самите отпадъци могат да бъдат групирани по различни критерии и характеристики, но най-разпространеното им деление е на битови, строителни, промишлени, опасни и радиоактивни. 

Поради необходимостта от опазване на природата от замърсяване и максимално ограничаване от вредните въздействия, рециклирането е екологичен процес от първостепенно значение. Това предопределя разкриването на дейности, които са свързани пряко с управлението на боклука. 

Инвестиционните намерения в тази сфера също се регулират от действащата нормативна база, което от своя страна предполага отлично познаване на законите и спазване на процедурните правила от страна на инвеститорите. 

Как се изгражда нов обект за дейности с отпадъци?

Изграждането на нов обект за дейности с отпадъци е предшествано от определени изисквания, свързани с получаването на разрешителни, набавянето на необходима документация, оценка и т.н. 

В повечето случаи нормативните книжа отговарят на утвърдени стандарти в сектора. Министерството на околната среда и водите е административно ангажирано и контролен орган в конкретната сфера, респективно чрез Регионалните инспекции по околната среда и водите по места. 

ОВОС

Оценката на околната среда и водите /ОВОС/ е един от главните документи, свързани с процесите по управление на отпадъци. Той има решаваща роля въз основа прогнозния анализ, който касае влиянието върху хората и природната среда, т.е. дали дейностите ще са безопасни за тях. Оценка се изисква, когато предстои изграждане и използване на определен обект. 

Прогнозата е пряко свързана с конкретно място, осъществяване на планираните функции, капацитет и други съществени характеристики. Важно е да се отбележи, че ОВОС се изисква преди започване реализацията на самия процес. 

Самото понятие „инвестиционно предложениефигурира в Закона за околната среда. То има основна роля при същинската Оценка на въздействието върху околната среда. 

Необходими са и разрешителни, които се отнасят до самата дейност. Например, такова се изисква при работата с опасни отпадъци или транспортирането на боклук, преработката на отделни предмети и вещества за повторно използване в производствен цикъл, евентуалното унищожаване на ненужна смет посредством изгаряне в специални пещи, претопяване или реализиране на други възможности.

Как се изгражда нов обект за дейности с отпадъци?

Документацията, която в повечето случаи се изисква, е в компетенциите на експертите, които са ангажирани с управлението на отпадъците. Те са запознати в детайли с нормативните наредби, настъпилите през годините промени в някои от тях, със списъка от необходими книжа и т.н. 

В този бранш има и редица фирми, които са професионално ангажирани с оказване на консултации или такива, които директно реализират дейности по обезвреждане на различен по вид боклук. 

Фирми, свързани с управлението на отпадъците 

Колкото повече се увеличава необходимостта от отговорно и законосъобразно управление на отпадъците, толкова повече нараства необходимостта от експерти, запознати с безопасното третиране на изхвърлените боклуци, предмети, вещества. 

Компаниите в сектора разполагат с екипи от обучени специалисти за работа в широк спектър от активности. Самите фирми стартират дейността си след като изрично са отговорили на редица изисквания, за да се сдобият с това право. 

Професионалистите в бранша осъществяват подготовка и изготвяне на необходимата документация за своите партньори. Паралелно с това, те може да се занимават с екологични кампании, транспорт, складиране на боклук, сортиране и преработка. Това е възможно, ако си набавят нужната техника, бази, квалифициран персонал, мощности и др. 

Консултантските фирми от една страна работят с индивидуални клиенти, но също така и с други компании, които се нуждаят от партньорство според конкретните им задачи. Защото често бизнесът е изправен пред проблема как да организира изхвърлянето на отделените и ненужни вече изделия от производствената дейност. 

Най-често тогава се наемат фирми, които могат да подпомогнат процеса, тъй като разполагат с нужния персонал, набор от документация, възможност да окажат логистично съдействие и специализиран превоз. 

Другата основна сфера на взаимопомощ е осъществяването на лицензиран транспорт, който се наема за пренасянето на отпадъците в рамките на собствената държава или извън пределите на страната. Понякога се налага пренасяне на боклука в чужбина, тъй като на конкретното място се оказва, че има високотехнологични машини. 

Тяхната функция е да се преработват отпадъци, без да се допуска замърсяване на околната среда, опасност за местното население, вредно въздействие върху въздуха, водата, почвите, както и засягане на растителния и животински свят. 

Не на последно място в нашата страна съществуват регионални депа, бази и складове, на някои от които е възможно всеки да предаде ненужни цветни или черни метали, битова смет, опасни продукти. 

Въпросните площадки също са разкрити след анализ на въздействието им върху околната среда и според възможността им да сортират и преработват набраните количества. Част от тези депа са ценен източник на суровини за промишлеността, като се използват за производство на нови изделия. 

Редица от функциониращите специализирани фирми у нас имат огромен опит в бранша, което ги прави предпочитани при избора им за съдействие, консултиране, оформяне на документи и други дейности. 

Снимки: Pixabay

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са с *