Какво включват специфичните отпадъчни потоци?

18.11.2021от ecoadm0

Хората са тези, които замърсяват планетата. И докато преди ерата на технологиите генерираният боклук не е застрашавал биоравновесието, то съвременното общество е изправено пред проблеми, като изчезване на видове, опасности за здравето на населението, нарушена чистота на природата, климатични промени. 

Световното стопанство създава различни продукти и модерният бит предопределя изхвърляне на големи количества предмети и вещества от ежедневието. Едва в последните няколко десетилетия опазването на околната среда е приоритет на отделните държави и основна задача на световните лидери, за да се преустановят вредните въздействия върху хората и околната среда. 

Проблемът със замърсената среда и огромните количества боклук далеч не е само екологичен. Тоновете отпадъци наистина са като бомба със закъснител, но от друга страна земните природни богатства не са безгранични, което означава само едно – ресурсите на планетата трябва да се използват отговорно. 

Какво включват специфичните отпадъчни потоци?

Управлението на отпадъците 

То е подчинено на специализирана нормативна база, която има за цел именно съхранение на природата. Тежката индустрия, по-малките производства, ежедневната човешка дейност в офисите и дома изискват спазване на определени правила, които включват разделянето на отпадъците, тяхното регламентирано изхвърляне, специализирано транспортиране до депа за съхранение, рециклиране. 

В най-добрия случай един отпадък може да бъде използван повторно в производствената дейност, като бъде преобразуван на нова суровина. Друг оптимален вариант е да се създадат от него полезни нови предмети и вещества, което е начин за оптимално справяне с екологичните проблеми.   

Рециклирането е съвременното решение за корекция на застрашителните мащаби на отпадъците. Преди това обаче е необходимо ненужните предмети и вещества да бъдат групирани според техния основен вид. 

Отпадъците се класифицират по различни показатели като :

 • свойства
 • състав 
 • източник 
 • рискове 
 • възможности за преработка и т.н. 

Според опасността им за  населението и околната среда, те се делят на опасни и неопасни. Произходът им пък ги разпределя на битови, строителни, производствени и радиоактивни. 

Значителна част от ежедневно генерираните от човечеството отпадъци са опасни. Тук спадат всички предмети или вещества, които са  отровни или имат други вредни характеристики. 

Какво включват специфичните отпадъчни потоци?

Процесите, свързани с тяхното управление, изискват специални мерки, а техен източник са обществените и производствени сектори. 

Обезвреждането на опасните боклуци е подчинено на законови разпоредби и изисква :

 • специално оборудван транспорт и складове 
 • иновативни методи за съхранение и обработка 
 • квалифициран за дейността персонал 

Технологиите от последните десетилетия позволяват част от боклука да се рециклира и преработва, за да се вложи в нови изделия. Това също се дължи на екологични и на икономически причини. Ето защо една от актуалните теми на световното стопанство е да се намали използването на основните суровини, като изкопаеми, минерали и метали. 

За целта в производствените мощности могат да се влагат рециклирани продукти. В тази насока доста компании разработват системи за удължаване живота на определени продукти. Например при онези съставни материали, които позволяват тяхното рециклиране и многократното им трансформиране в необходима съставна част. 

100 % рециклиране не е възможно при голяма част от боклука, но понякога е възможно при негови съставни части. Стремежът е това да се случи от малките и по-големи електроуреди вкъщи, през превозните средства до машините в производствените мощности. 

Какво включват специфичните отпадъчни потоци?

Същност на отпадъчните потоци

Отпадъчните потоци създават предпоставка да се търсят възможности за повторна употреба на изхвърлените предмети или отделените вещества. Основно предприятията генерират огромни потоци от отпадъци, които е възможно да бъдат вътрешно и външно оползотворени. 

В първия случаи компанията използва отпадъците, като заместител на определена суровина. Така се постига висока производствена ефективност, но са необходими иновации и модернизации. 

В дългосрочен план ползите са не само по отношение на суровините, но и така се отговаря на екологичните изисквания към фирмите. Външното оползотворяване на генерираните отпадъци означава, че те могат да бъдат използвани от друг завод или компания. 

Възможностите са за прилагането им като суровини, което отново води до бизнес ползи и природост образност в производството. Това е широко приложимо при цветните и черни метали, например. 

Вече ненужните материали се трансформират в специализирани пещи, за да се превърнат в нови производствени елементи. Това е вид създаване на нов продукт от отпадъчните потоци. 

Икономическият ефект е и за компанията-създател и за ползвателя, който пести суровини. Във хранително-вкусовата сфера това се прилага при определени продукти. Пример за подобно влагане е производството на захар, където продукти може да се оползотворят в други сектори като производството на спиртни напитки. 

Друг вариант е създаване на съвсем ново производство, като за целта е необходимо да се трансформират отпадъчните продукти. Рециклирането изисква бизнес модел, изграден на иновативност и гъвкавост на бизнес начинанието. Един такъв модел е производството на луксозни дамски чанти от остатъци от кожено производство на друг тип изделия. 

Понякога подобни нестандартни решения водят до запълване на ниши в мащабни икономически сектори. Ефектът, който се постига, касае всички сектори в бизнеса, които търсят природосъобразни начини за оползотворяване на отпадъчните потоци. 

Класификация  

Специфичните отпадъчни потоци, може да са свързани с едни от най-масово разпространените отпадъци. 

Такива са: 

 • опаковките от изделия за бита или храни 
 • излезлите от употреба батерии 
 • ненужно вече електронно и електрическо оборудване 
 • старите превозни средства 
 • отработените масла
 • стари гуми и гумени изделия и т.н.

Към разпространените групи са всички изхвърляни материали от строителството. Значителен дял заемат също домакинската смет или смесените битови отпадъци. Високата ефективност се постига с био разтворимите боклуци, които се използват за наторяване на почвата и се оползотворяват в земеделието.

Какво включват специфичните отпадъчни потоци?

Как се третират ?

В България се изпълняват заложените в европейското законодателство цели по рециклиране на специфичните потоци от отпадъци. Законосъобразното управление на отпадъчните потоци изисква спазване на нормативната национална база, както и международните разпоредби. 

Специализирани компании изготвят необходимата документация, оказват правна и техническа помощ на фирми, организации и физически лица. 

Те разполагат с необходимата квалификация и лицензи, за да осъществяват подобна дейност. Помагат при управлението, превоза на отпадъци, както и при  юридическо консултиране и услуги в сектора. Консултантските фирми в сектора разрешават екоказуси и разполагат с необходимите квалифицирани специалисти, за да са полезни в различни ситуации.  

Водеща фирма в сектора е „Еко Абонамент“ ЕООД. С нейна помощ може да се постигне оптимизиране на процесите, свързани с управление на отпадъците. Дружеството има дългогодишен опит в консултирането и реализирането на екопроекти.

Специализираните фирми в бранша следят актуалните промени и новости в законодателството по отношение на всички видове  отпадъчни потоци. Така те могат да дадат инструкции за правилно опаковане, етикетиране и маркировка на веществата и предметите. 

Освен това разполагат с разписани мерки, за да се предотвратят инциденти и нарушения на законодателството и международните спогодби.

Снимки: Pixabay

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са с *