Управление на отпадъците – защо е важно и какви стъпки трябва да следваме

22.11.2021от ecoadm0

Какво представлява екологията?

Екологията е наука, която изучава взаимодействието на  организмите и заобикалящата ги среда. Обект на нейното проучване са екосистемите, животът в сухоземната, водната, почвена и  организмовата среда. 

В последните години понятието екология все по-често се свързва с опазването на природата, възстановяване на биоравновесието, последиците от замърсяването и климатичните промени на Земята

Основен дял от фокуса на екологията са също така предизвикателствата, пред които е изправен светът поради огромните количества отпадъци, които ежедневно се генерират от хората и тяхната дейност. 

Затова основната цел пред експертите, които се занимават със съвременните екологични проблеми, е да се съхрани биологичното разнообразие на планетата.

Управление на отпадъците - защо е важно  и какви стъпки трябва да следваме

Управление на отпадъците – същност и значение

Заобикалящата ни среда все повече носи отпечатъка от човешката дейност, която има и негативно влияние върху качеството на живот. Това се дължи най-вече на повсеместното замърсяване на околната среда и вредното въздействие върху хората и останалите организми на планетата. 

Осъзнавайки необходимостта от съхранение на биосистемите и запазване здравето на населението, човечеството търси оптимални решения за справяне с еко кризите. Тревога будят и все по-осезаемите промени в климата и информацията за изчезващи биологични видове. 

Всичко това предопределя важността на процеса, който е свързан с грижата за чистотата на природата, чрез  овладяване на опасните последици от отделяните ненужни продукти, предмети и вещества.

Управлението на отпадъците е свързано с правилата и начините за максимално намаляване на техните вредни въздействия. Защото от една страна преодоляването на проблемите с натрупването на огромни количества боклуци е важно, за да не се превръщат те в сериозна заплаха за природата и живите организми, а от друга рециклирането има съществени ползи за световната икономика. 

Обяснението е, че преработката и повторното използване на предмети и вещества в производствената дейност, помага да се пестят изчерпаемите природни ресурси.

Управлението на отпадъците е широкообхватна дейност, която включва поредица от важни етапи – от създаването, през събирането, транспортирането, депонирането, рециклирането, унищожението или повторното използва на отпадъците. Според вида на боклука се прилагат редица правила, чиято цел е безопасността на околната среда и населението.

Управление на отпадъците - защо е важно  и какви стъпки трябва да следваме

Устойчивостта на управлението на отпадъци касае постигане на основните цели на процеса – максимално рециклиране или съхранение по възможно най-щадящия начин за въздуха, почвата, водните ресурси, растенията и организмите. Другата приоритетна  задача касае климатичните промени в резултат на човешкото замърсяване. 

Всичко това предопределя глобалността на проблема и спешната необходимост от повсеместното стимулиране на намаляването на изхвърлените боклуци от домакинствата, промишлеността, строителството и всички останали активности на хората.

В България Законът за управление на отпадъците урежда екологичното протичане на всички процеси. В нормативната база са описани задълженията, правата, различните дейности, решения и техния контрол. 

Законът урежда също така изискванията към онези продукти, които се отделят, като отпадъци в процеса или са крайна негова форма, независимо от характера на дейността. 

Документацията посочва критериите, които са водещи при определяне на вида на отпадъците и дали те са опасни или са масово разпространени. 

Специализираното законодателство е създадено с основната цел да се изключат напълно или максимално да бъдат намалени вредите от въздействието на боклуците върху здравето на хората, както и върху биоравновесието на околната среда.

Какво е екологичен мениджмънт?

Екологичен мениджмънт е едно от основните понятия, когато се касае за регулирането по отношение на опазване на природата. За целта Европейската комисия е приела т.нар. Схема за еко управление и одит /EMAS/. Нейната роля е да подпомага организациите в стремежа им за предпазване на Земята.

Управление на отпадъците - защо е важно  и какви стъпки трябва да следваме

Благодарение на развитието на технологиите опасните и масовите предмети и вещества подлежат на преработка, въпреки че все още няма възможност за повсеместно рециклиране. Процесът изисква правила за разделяне, транспортиране, преработка, съхранение и всички етапи от боклука до неговия “нов живот”. 

Етапите са част от управлението на отпадъците, а с нарастващата необходимост от обезвреждане и преработване на ненужните предмети и вещества, толкова повече нараства и необходимостта от специализирани  компании. 

Те разполагат с набор от специалисти, които  да организират целия сложен процес и да подпомагат домакинствата и бизнеса за спазване на нормативната база. Екоекспертите познават в детайли разпоредбите и начините за осъществяване на контрол.

Ролята на професионалните консултанти в областта на екологията е да предоставят своята експертиза със съвети и организиране на процесите по управление на отпадъците. 

Съществуват външни консултанти, които се наемат от компаниите, за да :

  • оказват правна и техническа помощ
  • изготвят необходимата документация 
  • отговарят при необходимост за събирането, транспортирането, рециклирането, повторното влагане в ново производство на отпадъците и тн.

Фирмите от този бранш разполагат с възможности да класифицират и характеризират вида на наличните предмети и вещества. Те разполагат с практически опит в сферата на екологията и могат да предоставят широк набор от услуги, като изготвянето на оценка за въздействието върху околната среда, например.   

Ползи от сметосъбирането 

Огромната полза от сметопреработката е неоспорима. Въпросът е, че една част от опасните отпадъци не могат да бъдат вложени отново в дейности. Наред с това тяхното съхранение крие огромни рискове и е нужно, това да се случва в лицензирани депа. 

Когато те са складирани безопасно, се гарантира екосъобразност. Затова тези отпадъци не бива да се смесват с друг боклук, поради вероятна възможност да се предизвика химична реакция, при която да се отделят вредни вещества. 

Често се прилага и контролираното изгаряне на определени боклуци, стига да не са пожароопасни и да не отделят вредни емисии при горенето. Това се извършва в специализирани камери. 

Например, пестицидите и изкуствените торове са изключително опасни за природата, животните и хората. При контакт с почвата могат да унищожат микрофлората. Подобни препарати имат специален режим на съхранение, за да не причинят негативен ефект. 

Голямо внимание най-вече изискват опасните и радиоактивните отпадъци. Те са предмети или вещества, които са отровни или имат други вредни характеристики. Управлението  включва специални мерки, не само според националните законодателства, но и международните регулаторни документи.  

Източник на такива боклуци може да са домакинствата, офисите, обществени и производствени дейности. Опасните боклуци се  обезвреждат сложно и изискват специализирано оборудване, транспорт, депа, персонал и т.н. Те също може да се съхраняват в специализирани бази, преди да е възможно тяхното обезвреждане. 

Благодарение на развитието на съвременните технологии част от рисковия боклук също подлежи на рециклиране, дори е възможно в определени случаи да намери ново приложение, след като бъде обезвреден. 

В определени ситуации се налага отпадъците да бъдат транспортирани извън пределите на дадена страна, за да се съхраняват в чужбина.

Снимки: Pixabay

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са с *