Какво трябва да знаем за изхвърлянето на строителни отпадъци?

14.09.2021от ecoadm0

Видове отпадъци

Отпадъците могат да бъдат разделени най-общо на битови, промишлени и строителни. Последните, както издава и тяхното име, са всички онези боклуци, които са в резултат на строителни, монтажни и ремонтни дейности. Това са процеси, свързани с ново строителство, реконструкции или разрушаване на стари постройки. 

Към строителните отпадъци се причисляват : 

 • различни каменни или бетонни материали 
 • тухли 
 • плочи 
 • изделия от керамика 
 • стъкло 
 • гипс 
 • метал 
 • мед 
 • бронз 
 • алуминий 
 • пластмаси 
 • дървесина 
 • бои 
 • лепила 
 • хартия 
 • отпадъци от опаковки 
 • кабели и др. 

Какво трябва да знаем за изхвърлянето на строителни отпадъци?

Характерна особеност е, че една част от всички тях може да бъдат квалифицирана като опасни боклуци. Това означава, че самите те или техни съединения при определени метеорологични и други условия, крият рискове за околната среда и населението. 

Редица са предпоставките, поради които строителните отпадъци, независимо от техния произход и състав, не може да бъдат изхвърляни при битовите отпадъци. Действащите нормативни уредби уреждат въпроса с тяхното депониране, складиране и рециклиране. 

Всички процеси, от местата за съхранение, през пренасянето до там и последващата им преработка, са разписани в съществуващия у нас Закон за управление на отпадъците

Управление на строителните отпадъци

Отпадъците, които се генерират от различната по вид строително-монтажна дейност, е забранено да се смесват с битовия боклук в уличните контейнери. По тази причина непотребните строителни материали се извозват до специализирани площадки, които са  обособени за целта. 

Какво трябва да знаем за изхвърлянето на строителни отпадъци?

Съществуват фирми, чиято дейност е строго специфична и изисква  разрешителни и удостоверения, за да отговарят тези компании на определени условия. 

По този начин те получават право по безопасен начин да транспортират строителни или други по вид отпадъци. За целта те имат нужната техника и обучен персонал, който е запознат с всички изисквания и законови разпоредби, действащи на  територията на нашата страна и в чужбина.  

Същинските дейности по отношение на рециклирането на боклуците започва от тяхната подготовка, т.е. със сортирането им. В хода на този процес се прецезират вида и състоянието на материалите, каква част от тях могат да се вложат в ново производство, както и възможностите да бъдат унищожени, без да се допуска риск за природата. 

За съжаление, все още има отпадъци, които независимо от модерните съвременни технологии, не могат да бъдат преработени на 100 процента. В тези случаи се налага боклукът да  бъде складиран в пригодените за целта хранилища. 

Глобалният проблем, пред който е изправено човечеството, преди всичко се дължи на огромните количества изхвърляни отпадъци ежедневно. Най-лошото обаче е, че една част от тях се разграждат в продължение на много години и този факт, сам по себе си е сериозна заплаха за масовото замърсяване на планетата. 

Именно поради тези причини предизвикателство пред цялото човечество е намаляването на обема изхвърляни боклуци и тяхното оптимално оползотворяване по всякакъв възможен начин, в резултат на новите технологии. По тази причина събирането и подготовката за рециклирането на различните отпадъци е световна задача от първостепенно значение. 

Рециклиране на строителните отпадъци

Според вида на отпадъчните материали, част от тях директно биват влагани в нови строителни дейности. Много често каменни плочи, бетонни или тухлени отломки се използват от фирмите за нов вид работа. 

Едно от най-масовите им приложения е при реализацията на големи инфраструктурни обекти. Това може да са строително-монтажните дейности за изграждане на нови пътища или пътни съоръжения.  

Други от отпадъците преминават специална преработка, за да може да се вложат в нови производства. Анализи сочат, че например в процеса на ремонт на железния път може да се рециклират до 80 на сто от изхвърлените строителни материали. 

Влагането на стари материали в нова дейност зависи от техните конкретни характеристики. Най-важната такава е дали конкретният отпадък предполага опасност за природата и хората. Ако случаят е такъв, то  вариантите са безопасно складиране или преработка, чрез високотехнологични методи, за да не се допусне замърсяване на въздуха, водата и почвата. 

Затова една част от гумените и пластмасовите изделия се използват отново в строително-монтажни дейности, когато преработката им крие рискове от замърсяване на околната среда. 

Много от металните боклуци попадат на площадките за депониране на цветни и тежки метали, откъдето последващо се насочат към претопяване в специални за целта пещи. 

Целта е да се изработят използваеми наново материали. Рециклирането на строителните отпадъци се прилага под различни форми, най-вече при неорганичните и нетоксични предмети и вещества. 

Не са рядкост случаите, когато процесът на преработка се случва на самите строителни обекти, за да се вложат материалите директно в производствената дейност. 

Това става с модерно оборудване, което технически позволява на място да се постигне високо качество на новия стар продукт. Мобилните инсталации за преработка са приложими и рентабилни към големи производствени мощности.

При разрушителни дейности оползотворяването на получените отпадъчни материали зависи и от самия процес. Ако част от тях са  запазили своята цялост и качество, те спокойно се ползват в строително-монтажните процеси. 

Материали, които съдържат азбест са забранени за употреба в ЕС

По тази причина тяхното повторно използване и рециклиране се свежда до депониране на пригодните за целта места. Основният правилен подход за тяхното безопасно съхранение е да се пакетират по строго установени правила. 

За целта те се овлажняват предварително и после се поставят в чували от полиетилен. Това се прави, за да не се допусне разпиляване на азбестови влакна, които биха могли да застрашават екологичното равновесие.  

В рамките на общините много често може да бъдат забелязани т.нар.  “лодки”. Това са големи метални контейнери, които са предназначени за събиране на строителни отпадъци, които се изхвърлят при ремонт в домакинствата и не надвишават определени количества. 

По този начин се предотвратява нерегламентираното складиране на масивни боклуци до сивите контейнери или директното изхвърляне на тухли, каменни плочи, метални конструкции край пътя. Подобни действия подлежат на санкции и се наказват с глоби от съответните компетентни институции. 

Най-целесъобразно е при наличие на ненужни материали и вещества, те да бъдат предадени на компаниите, чиято дейност е свързана със събирането и рециклирането на боклуци. Фирмите в сектора предлагат максимално да бъдат оползотворени отпадъците и паралелно с това да бъдат намалени, възможно най-много, количествата в депата. 

Ако изберете за свой партньор “Еко Абонамент” ЕООД, може да сте сигурни, че от компанията ще предложат професионални технически консултации, напълно приложими решения, които са  съобразени с действащите нормативни уредби. 

Там ще намерите и компетентна помощ по отношение на изготвяне на необходима документация, която се изисква относно управлението на отпадъците. 

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са с *