Какво трябва да знаем за изхвърлянето на битовите отпадъци?

20.09.2021от ecoadm0

Основни характеристики на битовите отпадъци

Голям дял от ежедневно генерираните боклуци по целия свят са неща, които всеки един от нас отделя като непотребни в своето ежедневие. 

Това са отпадъци от вида на :

 • опаковки от храни и напитки 
 • кашони 
 • пластмаси 
 • батерии 
 • биоразградими продукти 
 • хартия 
 • тъкани 
 • стъкла 
 • метали 
 • керамични изделия 
 • найлони и други

Жителите на големите и на по-малките населени места изхвърлят своите отпадъци на обособени за целта места. Това основно са кофи или контейнери за смет, които са предназначени специално за събиране на битови отпадъци.

Какво трябва да знаем за изхвърлянето на битовите отпадъци?

На много места по света ненужните предмети и вещи се разпределят по своя вид на стъклени, метални, хартиени, текстилни или биоразградими, за да може още преди тяхното транспортиране да се прецизира последващата им преработка. 

Рециклирането на отпадъците е изключително важен процес, който цели по-доброто оползотворяване на огромните количества боклук, които се трупат всеки ден в различни точки на планетата. 

Битовите отпадъци основно са онези, които попадат в сметта от нашия дом, офис или производствена дейност, но не всички те могат да отидат директно в сивите контейнери на улицата. Причината е, че понякога в своето ежедневие боравим с продукти, които крият риск за околната среда и за населението. 

Например, счупеният живачен термометър, определени бои, масла, батерии, пластмаси или препарати за растителна защита е недопустимо да бъдат изхвърляни при отпадъците, които ще се преработят за повторна употреба под някаква форма. 

Затова те се класифицират като опасни отпадъци и за тях има други специализирани места за изхвърляне, за да не замърсяват почвата, водата или въздуха. 

По отношение на биоразградимите и обработваемите продукти, каквито са остатъците от храни, хартия, картони, стъклени или метални бутилки, те се извозват до регионалните депа за отпадъци, откъдето се пренасочват за повторна употреба след третиране или до унищожение. 

Какво трябва да знаем за изхвърлянето на битовите отпадъци?

Управление на битовите боклуци

Процесите, които са свързани с отпадъците, независимо от техния произход и характеристики, се подчиняват на определени правила. Те включват тяхното събиране, транспортиране и преработка. 

Всички значими дейности, необходимите документи и санкциите при нарушаване на определените норми, са записани в действащия в България – Закон за управление на отпадъците

Какво трябва да знаем за изхвърлянето на битовите отпадъци?

Не само в нашата страна, но и световен план, подобна нормативна база цели справянето с два огромни проблема за цялото човечество – как да се намали огромното количеството боклук, което ежедневно се генерира и как да се оползотвори по максимално добър начин, без да се допуска замърсяване на природата, без опасност за биоразнообразието и за населението. 

Изправено пред глобалния проблем за справяне с тоновете боклуци, населението в развитите държави се стимулира в отделните домакинства, производствените мощности и ежедневните човешки дейности, да изхвърля по-малко смет и да разделят отпадъците, с което да подпомогне по-нататъшното им рециклиране. 

Защото голяма част от ненужните предмети и вещества от бита могат спокойно да се вложат в ново производство или повторна употреба след определена преработка. Що се касае до биоразградимите отпадъци, те са най-малко замърсяващи околната среда, ако в тях няма опасни примеси. 

Важността от рециклирането и разделното събиране на отпадъци 

Екологичното равновесие е все по-застрашено поради нерегламентираното трупане на отпадъци в природата. Океаните са замърсени с пластмасови предмети и найлонови торбички, които освен че са трудно разградими, са изключително опасни за съществуването на морските обитатели и птиците. 

При попадане на отровни вещества в почвите пък, автоматично се замърсяват подпочвените води и това уврежда продукцията, която хората отглеждат за своята прехрана. 

Рециклирането на боклуците е възможният начин за преодоляване на тяхното вредно въздействие. Сметопреработването е от изключително значение не само за екологичното опазване на планетата чиста, но и за спасяването на изчезващите билогични видове, които стават все повече и повече. 

Паралелно с това преработката носи големи ползи на световното стопанство. Икономиката се нуждае постоянно от природни ресурси, но земните изкопаеми са изчерпаеми. 

Така че след преработването на подходящите за целта боклуци, голяма част от тях се превръщат в нова суровина, която да захранва производствения цикъл. По този начин се постига балансирано черпене на природните дадености. 

За съжаление не всички отпадъци са податливи на преработка. Някои от тях могат да се разграждат в продължение на стотици години, ако не се подложат на технологична обработка. Поради тази причина, колкото по-малко боклуци се отделят ежедневно, толкова по-голям е шансът да се съхрани природата чиста. 

Световни кампании апелират към по-отговорно отношение от страна на хората към опаковките, химикалите, боите, пластмасите и материалите, които са неразградими. Целта е тяхното използване да се намали. 

Масово се стимулират кампании за разделно събиране на боклука, като в големите градове се поставят различни специални контейнери, според вида на сметта. 

Компостирането също има своето важно отношение към запазване на света чист. Биоразградимите отпадъци са отличен източник за подобряване качеството на почвата и съответно на растенията. 

Всички тези мерки са подчинени на изключително значимото отношение към климатичните промени, причинено най-вече от вредните емисии във въздуха. 

Фирми, ангажирани с управлението на отпадъците 

С увеличаване на необходимостта от отговорно и законосъобразно управление на отпадъците, нараства необходимостта от експерти по обезвреждане на ненужните предмети и вещества. Подобни специалисти са ангажирани от компаниите, които професионално организират сложния процес по рециклиране на боклуците. 

Това са фирми, които в зависимост от нормативната база осъществяват изрично разрешените им дейности, след като самите те се установи, че отговарят на поредица от изисквания. 

Специализираните компании имат налична техника, бази, квалифициран персонал, за да могат да събират, транспортират и разпределят различните видове отпадъци за последващо преработване или унищожение. 

Битовите отпадъци в масовия случай се изхвърлят в контейнерите за смет. В големите населени места събраните количества се транспортират ежедневно, за да стигнат до създадените за целта регионални депа

Там се складират или преработват. Обучен персонал отговаря за безопасното им съхранение без риск за замърсяване на околната среда и хората. 

Компаниите, които са ангажирани с управлението на боклуците работят с индивидуални клиенти и с други фирми, според конкретните им задачи. Много често бизнесът е изправен пред проблема как да организира изхвърлянето на отделените и ненужни вече изделия от производствената дейност. 

С тази цел може да се наемат фирми, които разполагат с обучени хора, за да подготвят цялата необходима документация, да съгласуват последващите дейности с националното законодателство и да окажат логистично съдействие. 

Друга сфера на помощ е осъществяването на специализиран транспорт за отпадъците в рамките на държавата или в чужбина, където може да бъдат рециклирани с помощта на високотехнологични системи. Фирмите с подобна дейност подпомагат също така различни проекти в сферата екологията и могат да предоставят широк набор от услуги.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са с *