Какво представлява услугата оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)?

18.02.2021от ecoadm0

Всекидневните операции в бизнеса и промишлеността, транспортът, битовата дейност на домакинствата – всяко нещо оставя отпечатък върху природата. Обикновено тези отрицателни влияния си остават незабелязани. Всичко това обаче в дългосрочен план е изключително вредно за природата и всеки момент може да се обърне като бумеранг срещу нас.

Какво представлява услугата оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)?
Отровената екосистема
ще означава отравяне на водата и храната, както и на въздуха, който достига до нас. Само замърсяването на атмосферата води до скъсяването с много години на срока, за който човечеството ще продължи да разполага с гостоприемна среда на живот тук на Земята. Ето защо трябва да проявяваме отговорност

Това става на различни нива, като започнем от индивидуалните усилия на всеки от нас, минем през екологичната отговорност на различни бизнеси и цели индустриални сектори и стигнем до това, което се прави в национален, регионален, международен и глобален мащаб. В днешно време почти всички правителства в световен мащаб са започнали да взимат превантивни и ограничителни мерки срещу замърсяването й. Една от тези мерки е прилагането на Оценка на въздействие върху околната среда (ОВОС).

Същност на процеса
Какво представлява услугата оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)?ОВОС е законов инструмент, изискуем по закон, процедура, задължителна за всяко едно инвестиционно предложение, което се изпълнява в ЕС. Рамката за него е заложена Директивата за ОВОС. Именно тя нормира реда и процедурите, по които се извършва оценяването за всеки един инвестиционен проект.

В България също са въведени съответните законодателни текстове, с помощта на които е транспонирана европейската рамка по темата. Много голям е спектърът на бизнес сферите, които подлежат на екологично оценяване. Те включват, например, инфраструктурното строителството както на автомобилни пътища и магистрали, така и на железопътни линии, заводи, планински лифтове и съоръжения за производството на електроенергия и преработка на отпадъци. 

Ще се учудите обаче колко дребни инвестиционни предложения могат да подлежат на ОВОС – включително най-различни кладенци, селскостопански постройки и прочие.

Екологичната оценка като основа за устойчиво развитие на всеки инвестиционен проект

Ако нарушим изискванията по ОВОС, например, при допускане на увреждане на околната среда и др., могат да ни бъдат наложени санкции и проектът ни да бъде спрян. 

Ако смятаме, че дадена получена негативна оценка е несправедлива или неточна, ние можем да я обжалваме. Съответно може да се обжалва и положителна оценка от страна на граждани, които не са съгласни с нея.

Съдът има правомощията да отнеме или вмени задължения по ОВОС.

Веднъж получена, зелената светлина по ОВОС има давност от 5 години. След тяхното изтичане, оценката вече е невалидна и при евентуално желание за рестарт на проекта трябва да се пусне наново за разглеждане от екологичния регулатор.

Консултация за ОВОС защо ни е необходима?

Дали е необходима екологична оценка за даден проект, се решава или от МОСВ, или неговите звена по региони. Препоръчително е да проведете консултации за въздействието на инвестицията ви върху природата още в самото начало на работата.

Най-напред трябва да се изготви уведомление, което да се подаде до съответните власти. То трябва да съдържа данни за проекта, неговите ключови параметри. След това органите излизат със становище дали трябва да бъде съставен доклад за оценката, ДОВОС.

Ако се прецени, че следва да бъде изготвен и подаден доклад по надлежния ред, след като това стане, в рамките на срок от 1 месец властите издават оценка за него. Оценката може да бъде положителна, или отрицателна. Позитивната оценка е един вид зелена светлина за проекта. В такъв случай той се счита за спазил изискванията по директивата. 

Друг път органът може да бъде критичен и да не разреши изпълнението, докато не се вземат необходимите мерки, за да се отстранят идентифицирани нередности.

Някои текстове, фигуриращи в Закона за опазването на околната среда в България, са във връзка с други нормативни актове. Това могат да бъдат законите за управлението на водите и на отпадъците, както и за почвите, биоразнообразието, чистотата на въздуха и др. 

Съответно е сформирана и специално назначена междуведомствена комисия, която оценява екологичното въздействие в различните му аспекти. В нея вземат участие експерти и представители на различни ведомства и Министерствата, като здравното, земеделското, както и на регионалното развитие и благоустройството. 

При необходимост от задължително извършване на екологична оценка за съответните сфери, могат разходите да се залагат по Оперативна програма “Околна среда”. Тези проекти трябва да имат предварително одобрени, ако е приложимо.

Отделно, през 2018 г. бе направен опит да се намали бюрократичната тежест върху инвестиционните проекти, които се нуждаят от комплексно разрешително плюс ДОВОС и доклад за безопасност. На тях бе предоставена възможност да кандидатстват за процедура, обединяваща трите в едно.

Подготовка на пълната документация от компетентно лице

Законовият ред е постановил екологичната оценка да бъде извършвана от независим екип. Авторите на доклада по ОВОС описват използваната от тях методология и засвидетелстват, че твърденията, които са изложили в него, са истинни.

Какво представлява услугата оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)? 

Какво представлява услугата оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)?

Степента на негативни последствия в докладите за екологична оценка се преценява, като най-напред разглеждаме всички аспекти на замърсяването, които ще се образуват вследствие от реализацията на проекта. В това влизат отпадъците, които предстои да се генерират, а също и вредните вещества, които ще се отделят в околната среда. Вибрационното и шумовото замърсяване, както и лъченията, също се изчисляват.

Рисковете за здравето на хората се изчисляват с помощта на матрица. Заключенията по тази част се описват отделно в обособена част от ДОВОС. 

В българското законодателство е описано какво трябва да се съдържа в доклада по ОВОС. Необходимо е да се даде подробно описание на различните особености на инвестиционното предложение. Разписва се всичко необходимо, като например площ, суровини и материали за изграждането му, консумативи след пускане в експлоатация. 

Разглеждат се и характеристиките на екосистемата в зоната, където ще се работи:

  • води
  • климат
  • атмосфера
  • растителен и животински свят
  • земни недра.

Ако бъде преценено, че някоя от дейностите по проекта може да застраши заобикалящата природа, то трябва да се опитаме да пресметнем и степента на това негативно въздействие. Ако отрицателният отпечатък е в допустими граници, можем да продължим, като приложим някои различни алтернативи, които да ги намалят още повече. В ДОВОС следва да бъдат изложени и прогнозите за отражението на проекта върху околната среда в бъдеще.

МОСВ е длъжно да дава публичен достъп до всеки ДОВОС за 1 месец преди датата, определена за обсъждане. Към днешна дата те се обявяват в интернет сайта на министерството.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са с *