СЕКТОР ОТПАДЪЦИ TEST

12.08.2020от ecoadm0
  1. Изготвяне и подаване на заявления, окомплектовани с пълния набор от придружаваща документация за получаване на:

1.1. регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци;

1.2. регистрация и издаване на регистрационен документ за извършване дейности по третиране на отпадъци;

1.3. разрешение за извършване дейности по третиране на отпадъци;

1.4. регистрация като търговец или брокер на отпадъци;

1.5. изменение и/или допълнение или прекратяване на горепосочените документи

  1. Изготвяне на:

2.1. заявление за вписване в публичния регистър на производителите на отпадъци, които са престанали да бъдат отпадъци;

2.2. доклад от основно охарактеризиране на отпадък, предназначен за обезвреждане чрез депониране;

2.3. документи за процедура на предварителна писмена нотификация и съгласие по Регламент 1013/2006 относно превози на отпадъци.

2.4. работни листове за класификация на отпадъците и представяне за утвърждаване в РИОСВ;

2.5. уведомление за прекратяване действието на утвърден работен лист за определен код отпадък;

2.6. необходимата документация за определянето на дадено вещество или предмет като страничен продукт;

2.7. програма за управление на отпадъците на Организация за управление на масово разпространени отпадъци масла, негодни за употреба батерии и акумулатори, излезли от употреба гуми.

  1. Отчетност
  • 3.1. Подготовка и представяне за заверяване в РИОСВ на отчетни книги за дейности с отпадъци;
  • 3.2. Водене на отчетни книги за дейности с отпадъци;
  • 3.3. Изготвяне на идентификационен документ за превоз на опасни отпадъци;
  • 3.4. Изготвяне на годишни отчети по отпадъци;
  • 3.5. Изготвяне на справки за отпадъците до ИАОС и МОСВ.

Оставете коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са с *